Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 51 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaného nebytového priestoru s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2/rok v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Lučenec - cenová ponuka“

Nájom
Lučenec
Pridané: 23.09.2021 Predkladanie ponúk od: 24.09.2021 Uzávierka: 29.09.2021

nové

Správca uzatvorí nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie ročné nájomné za 1m2 podlahovej plochy predmetu nájmu, nie však nižšie ako trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného (55,00 eur/m2/rok), resp. v...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 23.09.2021 Predkladanie ponúk od: 24.09.2021 Uzávierka: 01.10.2021

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava alebo doručte osobne na sekretariát ÚI SAV v úradných hodinách od 08.00 - do 16.00h. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu (ponuka vyjadrená pevnou...

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 22.09.2021 Predkladanie ponúk od: 23.09.2021 Uzávierka: 04.10.2021

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky : Cenovú ponuku doručte poštou alebo osobne na podateľni na adrese Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením "Neotvárať - ponuka "Prenájom časti pozemku n...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 22.09.2021 Predkladanie ponúk od: 23.09.2021 Uzávierka: 04.10.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom nebytových priestorov na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa. Cenovú ponuku doručte poštou alebo odovzdajte osobne v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom ul....

Nájom
Zvolen
Pridané: 21.09.2021 Predkladanie ponúk od: 22.09.2021 Uzávierka: 01.10.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom nebytových priestorov na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa. Cenovú ponuku doručte poštou alebo odovzdajte osobne v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom ul...

Nájom
Zvolen
Pridané: 21.09.2021 Predkladanie ponúk od: 22.09.2021 Uzávierka: 01.10.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom nebytových priestorov na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa. Cenovú ponuku doručte poštou alebo odovzdajte osobne v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom ul....

Nájom
Zvolen
Pridané: 21.09.2021 Predkladanie ponúk od: 22.09.2021 Uzávierka: 01.10.2021

nové

Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 ks automatu na teplé nápoje a 1 ks potravinového/snackového automatu, v bezprostrednej blízkosti je možnosť pripojenia na vodu a elektrickú energiu. Vyhodnotenie ponúk: Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájo...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 21.09.2021 Predkladanie ponúk od: 22.09.2021 Uzávierka: 01.10.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parcela C KN č. 318/4 v k. ú. Lukáčovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefán...

Osobitné ponukové konanie
Lukáčovce
Pridané: 21.09.2021 Predkladanie ponúk od: 22.09.2021 Uzávierka: 07.10.2021

nové

Záujemcovia môžu cenové ponuky doručiť do 4.10.2021 (do 15:00 hod.) v zalepenej obálke na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin, Záturčianska 1, 036 01 Martin s označením na obálke "NEOTVÁRAŤ - cenová ponuka na nájom" s uvedením mena a adresy záujemcu. Za deň doručenia ponu

Nájom
Martin
Pridané: 20.09.2021 Predkladanie ponúk od: 21.09.2021 Uzávierka: 04.10.2021