Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 51 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom, Petófiho, Komárno“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 10 kalendárnyc...

Nájom
Komárno
Pridané: 23.05.2022 Predkladanie ponúk od: 24.05.2022 Uzávierka: 02.06.2022

nové

Minimálna výška trhového nájomného za m2 ročne je 60 €. Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1m2 vyjadrené pevnou sumou doručte v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - Nájom nebytových priestorov - ÚPSVaR Levice" na korešpondenčnú adresu: Úrad práce, sociálnyc...

Nájom
Levice
Pridané: 19.05.2022 Predkladanie ponúk od: 20.05.2022 Uzávierka: 09.06.2022

nové

Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: Žiadosť o nájom nebytových priestorov a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov požadujeme ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 19.05.2022 Predkladanie ponúk od: 20.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022

nové

Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: Žiadosť o nájom nebytových priestorov a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov požadujeme ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 19.05.2022 Predkladanie ponúk od: 20.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022

nové

Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: Žiadosť o nájom nebytových priestorov a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov požadujeme ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 19.05.2022 Predkladanie ponúk od: 20.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022

nové

Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: Žiadosť o nájom nebytových priestorov a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov požadujeme ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 19.05.2022 Predkladanie ponúk od: 20.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022

nové

Upozorňujeme záujemcov, že na ponúkanej parcele je v zemi osadená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti (verejný vodovod a kanalizačné zberače) vo vlastníctve/správe tretieho subjektu a prístup k ponúkanej parcele nie je fakticky možný z verejnej miestnej komunikácie. Nehnuteľnosť je

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 19.05.2022 Predkladanie ponúk od: 20.05.2022 Uzávierka: 16.06.2022

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie nájmu: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu ale...

Nájom
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom dočasne prebytočného majetku - parcely: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty ...

Nájom
Moldava nad Bodvou
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom dočasne prebytočného majetku - nebytového priestoru: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledn...

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022