Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 65 ponúk
Zobrazenie:


nové

Heslo na označenie obálky: „kanalizácia a ČOV (3.kolo - opakované)“ Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Centrum výcviku Lešť,...

Osobitné ponukové konanie
Pliešovce
Pridané: 29.06.2022 Predkladanie ponúk od: 30.06.2022 Uzávierka: 14.07.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. E KN č. 239 v k.ú. Mlynárce v podiele 1/4 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra...

Osobitné ponukové konanie
Nitra
Pridané: 29.06.2022 Predkladanie ponúk od: 30.06.2022 Uzávierka: 18.07.2022

nové

Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v € za rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom a daň z nehnuteľnosti; podpis uchádzača; fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Budúci nájomca je povinný si zabezpeči

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 29.06.2022 Predkladanie ponúk od: 30.06.2022 Uzávierka: 11.07.2022

nové

Okresný úrad Žilina ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. a obec Jablonové, okre

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Jablonové
Pridané: 29.06.2022 Predkladanie ponúk od: 30.06.2022 Uzávierka: 28.07.2022

nové

Nehnuteľný majetok - administratívne priestory v správe RÚVZ Martin, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti. Záujemca o majetok zabezpečí vstup k nehnuteľnostiam z verejnej komunikácie, tak aby nijakým spôsobom nezasahoval...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Martin
Pridané: 29.06.2022 Predkladanie ponúk od: 30.06.2022 Uzávierka: 28.07.2022

nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Jelšava
Pridané: 28.06.2022 Predkladanie ponúk od: 29.06.2022 Uzávierka: 27.07.2022

nové

Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou odosielateľa a uviesť na obálku „VEA, 3. KOLO, PALMOVÁ- NEOTVÁRAŤ"“ na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Oddelenie nehnuteľností, Špitálska 14, 812 28 Bratislava. Za deň doru...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Jarovce
Pridané: 27.06.2022 Predkladanie ponúk od: 28.06.2022 Uzávierka: 28.07.2022

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - nájom" na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné a identifikačné údaje záuj...

Nájom
Považská Bystrica
Pridané: 24.06.2022 Predkladanie ponúk od: 25.06.2022 Uzávierka: 29.06.2022

nové

Heslo na označenie obálky: „ Nebytový priestor I. Vajnory“ Nebytový priestor sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením "NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne cestou...

Nájom
Bratislava - mestská časť Vajnory
Pridané: 24.06.2022 Predkladanie ponúk od: 25.06.2022 Uzávierka: 14.07.2022

nové

Heslo na označenie obálky: „ Nebytový priestor II. Vajnory“ Nebytový priestor sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením "NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne cesto...

Nájom
Bratislava - mestská časť Vajnory
Pridané: 24.06.2022 Predkladanie ponúk od: 25.06.2022 Uzávierka: 14.07.2022