Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 45 ponúk
Zobrazenie:


nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 218/2022: Nájom nebytových priestorov, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Z...

Nájom
Žilina
Pridané: 28.11.2022 Predkladanie ponúk od: 29.11.2022 Uzávierka: 08.12.2022

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "Prenájom nebytového priestoru na Partizánskej ulici v Bardejove – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov alebo osobne do podateľne do 15:00 hod. najneskôr...

Nájom
Bardejov
Pridané: 25.11.2022 Predkladanie ponúk od: 26.11.2022 Uzávierka: 07.12.2022

nové

Spojená škola Novohradská 3, Bratislava ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu. Uvedený priestor slúži ako školský bufet, pozostávajúci z dvoch časťi (27m2 a 13m2). Nebytové priestory - Bufet sa užíva 10 mesiacov v roku (septmeber-jún) Požadované trhové ná...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 25.11.2022 Predkladanie ponúk od: 26.11.2022 Uzávierka: 05.12.2022

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením" neotvárať-nájom KC Žilina" v lehote do 12.12.2022 na adresu : Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu: u FO meno a priezvisko, trva...

Nájom
Žilina
Pridané: 25.11.2022 Predkladanie ponúk od: 26.11.2022 Uzávierka: 12.12.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. C KN č. 215/1 v k. ú. Sokolníky - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresn...

Osobitné ponukové konanie
Podhorany
Pridané: 23.11.2022 Predkladanie ponúk od: 24.11.2022 Uzávierka: 09.12.2022

nové

Podľa ustanovenia §13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa ponúka na prenájom vyčlenená časť nebytového priestoru o výmere 1 m2, ktorý je vhodný na umiestnenie a prevádzku automatu na horúce nápoje (kávomat) v počte 1 ks. Vyčlenená...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 22.11.2022 Predkladanie ponúk od: 23.11.2022 Uzávierka: 07.12.2022

nové

Podľa ustanovenia §13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa ponúka na prenájom vyčlenená časť nebytového priestoru o výmere 1 m2, ktorý je vhodný na umiestnenie a prevádzku automatu na horúce nápoje (kávomat) v počte 1 ks. Vyčlenená...

Nájom
Zvolen
Pridané: 22.11.2022 Predkladanie ponúk od: 23.11.2022 Uzávierka: 28.11.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemky v k. ú. Kozárovce, podiel - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda ...

Osobitné ponukové konanie
Kozárovce
Pridané: 22.11.2022 Predkladanie ponúk od: 23.11.2022 Uzávierka: 12.12.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok v k. ú. Lužany, podiel 1/6 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda ...

Osobitné ponukové konanie
Lužany
Pridané: 22.11.2022 Predkladanie ponúk od: 23.11.2022 Uzávierka: 12.12.2022

nové

Primeraná cena bola znížená o 60 % (primeraná cena 2810,00 € ). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok k. ú. Čata podiel 1/2 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne ...

Osobitné ponukové konanie
Čata
Pridané: 22.11.2022 Predkladanie ponúk od: 23.11.2022 Uzávierka: 12.12.2022