osobitné ponukové konanie II. kolo - Automobilový náves A25.31 (23000098)


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Ing. Tibor Zachar
tibor.zachar@reserves.gov.sk
tel.: 0911 806788

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 31.10.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.11.2022

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 8 910,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 79476
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Automobilový náves A25.31 (23000098)
Rok výroby 1991
Stručná identifikácia Automobilový náves A25.31 (23000098)typ: N25.31/-/-, výrobca: ZREMB, WROCLAW, POL; druh: DA PLOŠINOVÁ, farby: žltá, najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť: 32360 kg, druh kolies: diskové, počet náprav: 3
Majetkový podiel 100%
Poznámka Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie " Osobitného ponukového konania II. " na prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov a adresu s označením príslušného hesla " OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE II. - Automobilový náves A25.31 (23000098) - NEOTVÁRAŤ".
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 30.11.2022.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Majetok je uskladnený v areáli strediska Čachtice so sídlom na adrese Železničná 2/38, 916 21 Čachtice.
V cenovej ponuke, v časti poznámka žiadame uviesť účel využitia hnuteľného majetku. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Technický stav Automobilový náves A25.31 (23000098) :
- je funkčný, technický stav zodpovedá roku výroby
- nespôsobilý na jazdu na pozemných komunikáciách z dôvodu absencie platnej TK a EK

Výherca ponuky

Meno KONŠTRUKTA-Defence, a.s.
Sídlo Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
Cena 10000 €
IČO 341422852232
Stav úspešný predaj
Protokol 1670926807_zapis_komisie_c._52022__predaj_hnut.majetku_strediska_ropk_30.11.2022.doc