Osobitné ponukové konanie II. kolo - Automobilový príves (23000073)


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Ing. Tibor Zachar
tibor.zachar@reserves.gov.sk
tel.: 0911 806788

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 31.10.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.11.2022

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 7 916,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 79475
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Automobilový príves (23000073)
Rok výroby 1991
Stručná identifikácia Automobilový príves (23000073), typ: PV 22.16.01/./., výrobca: BSS N.P., CZE, druh: DB VALNÍKOVÁ, , farba: šedá, najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť: 22000 kg
Majetkový podiel 100%
Poznámka Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie " Osobitného ponukového konania II. " na prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov a adresu s označením príslušného hesla " OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE II. - Automobilový príves (23000073) - NEOTVÁRAŤ".
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 30.11.2022.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Majetok je uskladnený v areáli strediska Čachtice so sídlom na adrese Železničná 2/38, 916 21 Čachtice.
V cenovej ponuke, v časti poznámka žiadame uviesť účel využitia hnuteľného majetku. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Technický stav Automobilový príves (23000073) :
- je značne skorodovaný
- nespôsobilý na jazdu na pozemných komunikáciách z dôvodu absencie platnej TK a EK