Osobitné ponukové konanie II. kolo - VZV Motor. vozík DESTA MV 12B (23000046)


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Černecký
ivan.cernecky@reserves.gov.sk
tel.: 0902 899914

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 31.10.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.11.2022

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 3 277,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 79484
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku VZV Motor. vozík DESTA MV 12B (23000046)
Rok výroby 1990
Stručná identifikácia Nefunkčný - VZV Motor. vozík DESTA MV 12B (23000046), výr. č. 5273
Majetkový podiel 100%
Poznámka Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie " Osobitného ponukového konania II." na prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov a adresu s označením príslušného hesla " OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE II. - VZV - Motor. vozík DESTA MV 12B (23000046) - NEOTVÁRAŤ".
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 30.11.2022.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Majetok je uskladnený v areáli strediska Vígľaš so sídlom na adrese Riečna 258, 962 02 Vígľaš.
V cenovej ponuke, v časti poznámka žiadame uviesť účel využitia hmotného majetku. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Technický stav VZV Motor. vozík DESTA MV 12B (23000046) :
- je aktuálne nefunkčný
- vhodný na náhradné diely