Osobný automobil Volkswagen Phaeton 5.0 V10 triptonic 4- Motion


nové

Správca ponuky

Správca: Národný bezpečnostný úrad
IČO: 36061701
Adresa správcu: Budatínska 30
Mesto: Bratislava
PSČ: 85106
Kontaktná osoba: Ing. Michal Lietava
michal.lietava@nbu.gov.sk
tel.: 02/686922716, 0903 993 179

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 07.11.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.11.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.12.2018

Termín obhliadky: podľa telefonickom dohovore v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 h
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 884,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 68456
Kategória majetku - iný hnuteľný majetok štátu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, resp. od roku výroby
Označenie majetku Nevymedzený hnuteľný majetok-osobný automobil
Rok uvedenia do prevádzky 2004
Rok výroby 2004
Stručná identifikácia 5 miestne osobné motorové vozidlo, čiernej metalízovej farby, počet najazdených km podľa tachometra 233 876 km, palivo nafta, vozidlo je nepojazdné
Majetkový podiel 1/1
Poznámka Jedná sa o nevymedzený hnuteľný majetok štátu, ktorý je už plne odpísaný. Vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, vhodné na náhradné diely, nakoľko si vozidlo vyžaduje značnú opravu pre možnosť uvedenia do prevádzky v hodnote cca 15 000 Eur s DPH. Na predmetnom vozidle je potrebné vymeniť pokazenú prevodovku, vzduchotechniku, riadiacu jednotku, opraviť chybnú elektroinštaláciu z dôvodu možného skratu, vymeniť 2 ks akumulátorových batériá APM, nutnosť repasu nápravy a taktiež na vozidle svieti kontrolka ABS a motora, motor je zatečený od oleja z dôvodu jeho úniku, taktiež je poškodená karoséria vozidla (lak, preliačiny).
Na základe toho, že sa nejedná o vymedzený hnuteľný majetok štátu, správca majetku štátu v súlade s §8f ods. 7 zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 (ďalej len "zákon") pri povinnosti postupovať transparentne, hospodárne a efektívne ponúka motorové vozidlo v rámci osobitného ponukového konania postupom v súlade s §8f ods. 6 zákona.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie v súlade s §8a ods. 5 písm. b) a to v prípade, ak ani jeden záujemca neprejaví záujem o ponúkané motorové vozidlo v lehote na predkladanie ponúk.
Cenovú ponuku záujemcu vyjadrenú pevnou sumou v eurách ( najmenej vo výške 1884 eur s DPH) je potrebné doručiť do 10. decembra 2018 na adresu:
Národný bezpečnostný úrad
Budatínska 30
85106 Bratislava
s označením "OPK- Osobný automobil Volkswagen Phaeton 5.0- NEOTVÁRAŤ" s uvedením mena, adresy a telefónnym kontaktom záujemcu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu