Šperky zo zlatého kovu


Správca ponuky

Správca: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
IČO: 37957937
Adresa správcu: Námestie L. Svobodu 4
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97409
Kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Rosinská
zuzana.rosinska@dfnbb.sk
tel.: 0484726511 kl. 3410 resp. 0915838407

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 19.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.10.2022

Termín obhliadky: Ponúkaný majetok štátu je k dispozícií k obhliadke na vyžiadanie v sídle správcu. Termín obhliadky si je potrebné dohodnúť na základe telefonického dohovoru na mobilnom čísle : 0915 838 407 resp. elektronicky: zuzana.rosinska@dfnbb.sk
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: nie

Primeraná cena: 3 431,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 79124
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Retiazka - ID : 01152
Rok uvedenia do prevádzky nezistený
Rok výroby nezistený
Stručná identifikácia Retiazka zo14 karátovej zliatiny žltého zlata o rýdzosti 585/1000 retiazka 7x2 mm, dĺžka retiazky 52 cm, vzor „figaro“, hmotnosť 39,15 g.
Majetkový podiel 100%
Poznámka Komunikácia so správcom majetku štátu:
Komunikácia medzi správcom majetku štátu a záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jeho obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť informácií.

Obhliadka predmetu ponuky:
Ponúkaný majetok štátu je k dispozícií k obhliadke na vyžiadanie v sídle správcu. Termín obhliadky je potrebné si dohodnúť vopred, s dostatočným časovým predstihom (najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk), a to telefonicky alebo elektronicky u kontaktnej osoby: JUDr. Zuzana Rosinská, mobil: 0915 838 407, e-mail: zuzana.rosinska@dfnbb.sk.

Prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Ponúkaný majetok štátu sa ponúka na prevod vlastníctva v Registri ponúkaného majetku štátu na webovej stránke www.ropk.sk podľa § 8f ods. 5 zákona o správe majetku štátu vzhľadom k tomu, že tento majetok sa považuje za VYMEDZENÝ majetok štátu v súlade s ust. § 8f) ods. 1 písm. b) zákona o správe majetku štátu; jedná sa o hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje podľa § 28 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Lehota na doručenie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky.

Predkladanie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Záujem možno prejaviť len o všetok vymedzený hnuteľný majetok štátu.

Cenová ponuka záujemcu musí byť minimálne vo výške stanovenej správcom, ktorá je primeranou cenou (určenou znaleckým posudkom).

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v celých „EUR“ s DPH.

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: názov organizácie, adresa sídla, IČO, údaj o zápise záujemcu v príslušnom registri organizácií, e-mail, telefónne číslo, bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN.

Obálky s cenovou ponukou musia záujemcovia zaslať na adresu správcu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v lehote do 07.10.2022 s označením "Ponukové konanie - prevod vlastníctva majetku štátu - šperky - NEOTVÁRAŤ!"

Za deň doručenia cenovej ponuky záujemcu správcovi poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne sa považuje deň jeho skutočného doručenia správcovi.

Ponuka záujemcu, ktorá bude doručená správcovi po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk, nebude zaradená do vyhodnotenia a bude záujemcovi vrátená neotvorená.

Ponuky záujemcov doručené na adresu správcu v lehote na predkladanie ponúk sa záujemcom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie správcu.

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením a doručením cenovej ponuky, prepravou predmetu prevodu vlastníctva znáša záujemca, a to bez akéhokoľvek nároku voči správcovi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena za všetky ponúkané veci.

Prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu bude realizovaný iba tomu záujemcovi, ktorý splnil správcom určené podmienky, predložil platné doklady a údaje v lehote na predkladanie ponúk a jeho cenová ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvyššia.

Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk a prijatie ponuky na prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Otváranie obálok s cenovými ponukami záujemcov a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca dňa 08.07.2022 o 9:00 hod.. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk. Zasadnutie komisie je neverejné.

Cenová ponuka záujemcu, ktorý predloží cenovú ponuku, ktorá obsahuje ponúkanú cenu nižšiu ako požadovanú primeranú cenu (stanovenú znaleckým posudkom), bude vyhodnotená ako neúspešná.

Každému záujemcovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, zašle správca do piatich pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponuky, v ktorom uvedie dôvod prijatia, resp. neprijatia ponuky.

Za zmluvu sa pri prevode vlastníctva majetku štátu považuje Kúpna zmluva.

Správca uzatvorí Kúpnu zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu (ďalej aj ako „úspešný záujemca“), a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia cenovej ponuky záujemcu. Návrh Kúpnej zmluvy predloží správca tomuto záujemcovi ako súčasť Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponuky. Úspešný uchádzač je povinný prijať návrh zmluvy do 3 kalendárnych dní od doručenia návrhu zmluvy a všetky originály ním podpísanej zmluvy doručiť správcovi do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy.

Na platnosť Kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.

Uzatvorená Kúpna zmluva bude správcom zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
VEC
 
Identifikačné čislo 79125
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Prsteň 1 - ID: 01147
Rok uvedenia do prevádzky nezistený
Rok výroby nezistený
Stručná identifikácia Prsteň zo 14 karátovej zliatiny žltého, červeného a bieleho zlata o rýdzosti 585/1000, v korune prsteňa je vsadený syntetický Sapphir fialovej farby s priemerom 10 mm, hmotnosť prsteňa je 3,81 g
Majetkový podiel 100%
Poznámka Komunikácia so správcom majetku štátu:
Komunikácia medzi správcom majetku štátu a záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jeho obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť informácií.

Obhliadka predmetu ponuky:
Ponúkaný majetok štátu je k dispozícií k obhliadke na vyžiadanie v sídle správcu. Termín obhliadky je potrebné si dohodnúť vopred, s dostatočným časovým predstihom (najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk), a to telefonicky alebo elektronicky u kontaktnej osoby: JUDr. Zuzana Rosinská, mobil: 0915 838 407, e-mail: zuzana.rosinska@dfnbb.sk.

Prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Ponúkaný majetok štátu sa ponúka na prevod vlastníctva v Registri ponúkaného majetku štátu na webovej stránke www.ropk.sk podľa § 8f ods. 5 zákona o správe majetku štátu vzhľadom k tomu, že tento majetok sa považuje za VYMEDZENÝ majetok štátu v súlade s ust. § 8f) ods. 1 písm. b) zákona o správe majetku štátu; jedná sa o hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje podľa § 28 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Lehota na doručenie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky.

Predkladanie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Záujem možno prejaviť len o všetok vymedzený hnuteľný majetok štátu.

Cenová ponuka záujemcu musí byť minimálne vo výške stanovenej správcom, ktorá je primeranou cenou (určenou znaleckým posudkom).

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v celých „EUR“ s DPH.

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: názov organizácie, adresa sídla, IČO, údaj o zápise záujemcu v príslušnom registri organizácií, e-mail, telefónne číslo, bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN.

Obálky s cenovou ponukou musia záujemcovia zaslať na adresu správcu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v lehote do 07.10.2022 s označením "Ponukové konanie - prevod vlastníctva majetku štátu - šperky - NEOTVÁRAŤ!"

Za deň doručenia cenovej ponuky záujemcu správcovi poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne sa považuje deň jeho skutočného doručenia správcovi.

Ponuka záujemcu, ktorá bude doručená správcovi po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk, nebude zaradená do vyhodnotenia a bude záujemcovi vrátená neotvorená.

Ponuky záujemcov doručené na adresu správcu v lehote na predkladanie ponúk sa záujemcom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie správcu.

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením a doručením cenovej ponuky, prepravou predmetu prevodu vlastníctva znáša záujemca, a to bez akéhokoľvek nároku voči správcovi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena za všetky ponúkané veci.

Prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu bude realizovaný iba tomu záujemcovi, ktorý splnil správcom určené podmienky, predložil platné doklady a údaje v lehote na predkladanie ponúk a jeho cenová ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvyššia.

Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk a prijatie ponuky na prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Otváranie obálok s cenovými ponukami záujemcov a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca dňa 08.07.2022 o 9:00 hod.. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk. Zasadnutie komisie je neverejné.

Cenová ponuka záujemcu, ktorý predloží cenovú ponuku, ktorá obsahuje ponúkanú cenu nižšiu ako požadovanú primeranú cenu (stanovenú znaleckým posudkom), bude vyhodnotená ako neúspešná.

Každému záujemcovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, zašle správca do piatich pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponuky, v ktorom uvedie dôvod prijatia, resp. neprijatia ponuky.

Za zmluvu sa pri prevode vlastníctva majetku štátu považuje Kúpna zmluva.

Správca uzatvorí Kúpnu zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu (ďalej aj ako „úspešný záujemca“), a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia cenovej ponuky záujemcu. Návrh Kúpnej zmluvy predloží správca tomuto záujemcovi ako súčasť Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponuky. Úspešný uchádzač je povinný prijať návrh zmluvy do 3 kalendárnych dní od doručenia návrhu zmluvy a všetky originály ním podpísanej zmluvy doručiť správcovi do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy.

Na platnosť Kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.

Uzatvorená Kúpna zmluva bude správcom zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
VEC
 
Identifikačné čislo 79126
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Prsteň 2 - ID : 01146
Rok uvedenia do prevádzky nezistený
Rok výroby nezistený
Stručná identifikácia Prsteň zo 14 karátovej zliatiny žltého zlata o rýdzosti 585/1000, je označený puncovou značkou pre zodpovedajúcu rýdzosť „Cíbik“, v korune prsteňa je vsadený syntetický Sapphir fialovej farby s rozmermi 16x8 mm, hmotnosť prsteňa je 6,94 g
Majetkový podiel 100%
Poznámka Komunikácia so správcom majetku štátu:
Komunikácia medzi správcom majetku štátu a záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jeho obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť informácií.

Obhliadka predmetu ponuky:
Ponúkaný majetok štátu je k dispozícií k obhliadke na vyžiadanie v sídle správcu. Termín obhliadky je potrebné si dohodnúť vopred, s dostatočným časovým predstihom (najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk), a to telefonicky alebo elektronicky u kontaktnej osoby: JUDr. Zuzana Rosinská, mobil: 0915 838 407, e-mail: zuzana.rosinska@dfnbb.sk.

Prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Ponúkaný majetok štátu sa ponúka na prevod vlastníctva v Registri ponúkaného majetku štátu na webovej stránke www.ropk.sk podľa § 8f ods. 5 zákona o správe majetku štátu vzhľadom k tomu, že tento majetok sa považuje za VYMEDZENÝ majetok štátu v súlade s ust. § 8f) ods. 1 písm. b) zákona o správe majetku štátu; jedná sa o hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje podľa § 28 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Lehota na doručenie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky.

Predkladanie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Záujem možno prejaviť len o všetok vymedzený hnuteľný majetok štátu.

Cenová ponuka záujemcu musí byť minimálne vo výške stanovenej správcom, ktorá je primeranou cenou (určenou znaleckým posudkom).

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v celých „EUR“ s DPH.

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: názov organizácie, adresa sídla, IČO, údaj o zápise záujemcu v príslušnom registri organizácií, e-mail, telefónne číslo, bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN.

Obálky s cenovou ponukou musia záujemcovia zaslať na adresu správcu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v lehote do 07.10.2022 s označením "Ponukové konanie - prevod vlastníctva majetku štátu - šperky - NEOTVÁRAŤ!"

Za deň doručenia cenovej ponuky záujemcu správcovi poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne sa považuje deň jeho skutočného doručenia správcovi.

Ponuka záujemcu, ktorá bude doručená správcovi po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk, nebude zaradená do vyhodnotenia a bude záujemcovi vrátená neotvorená.

Ponuky záujemcov doručené na adresu správcu v lehote na predkladanie ponúk sa záujemcom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie správcu.

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením a doručením cenovej ponuky, prepravou predmetu prevodu vlastníctva znáša záujemca, a to bez akéhokoľvek nároku voči správcovi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena za všetky ponúkané veci.

Prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu bude realizovaný iba tomu záujemcovi, ktorý splnil správcom určené podmienky, predložil platné doklady a údaje v lehote na predkladanie ponúk a jeho cenová ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvyššia.

Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk a prijatie ponuky na prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Otváranie obálok s cenovými ponukami záujemcov a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca dňa 08.07.2022 o 9:00 hod.. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk. Zasadnutie komisie je neverejné.

Cenová ponuka záujemcu, ktorý predloží cenovú ponuku, ktorá obsahuje ponúkanú cenu nižšiu ako požadovanú primeranú cenu (stanovenú znaleckým posudkom), bude vyhodnotená ako neúspešná.

Každému záujemcovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, zašle správca do piatich pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponuky, v ktorom uvedie dôvod prijatia, resp. neprijatia ponuky.

Za zmluvu sa pri prevode vlastníctva majetku štátu považuje Kúpna zmluva.

Správca uzatvorí Kúpnu zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu (ďalej aj ako „úspešný záujemca“), a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia cenovej ponuky záujemcu. Návrh Kúpnej zmluvy predloží správca tomuto záujemcovi ako súčasť Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponuky. Úspešný uchádzač je povinný prijať návrh zmluvy do 3 kalendárnych dní od doručenia návrhu zmluvy a všetky originály ním podpísanej zmluvy doručiť správcovi do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy.

Na platnosť Kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.

Uzatvorená Kúpna zmluva bude správcom zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
VEC
 
Identifikačné čislo 79127
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Prsteň 3 - ID : 01148
Rok uvedenia do prevádzky nezistený
Rok výroby nezistený
Stručná identifikácia Prsteň zo 14 karátovej zliatiny žltého zlata o rýdzosti 585/1000, po obvode prsteňa je vsadených 17 ks (1 ks vypadnutý) bezfarebných kameňov zo skla, je označený puncovou značkou pre zodpovedajúcu rýdzosť, hmotnosť prsteňa je 2,98 g
Majetkový podiel 100%
Poznámka Komunikácia so správcom majetku štátu:
Komunikácia medzi správcom majetku štátu a záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jeho obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť informácií.

Obhliadka predmetu ponuky:
Ponúkaný majetok štátu je k dispozícií k obhliadke na vyžiadanie v sídle správcu. Termín obhliadky je potrebné si dohodnúť vopred, s dostatočným časovým predstihom (najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk), a to telefonicky alebo elektronicky u kontaktnej osoby: JUDr. Zuzana Rosinská, mobil: 0915 838 407, e-mail: zuzana.rosinska@dfnbb.sk.

Prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Ponúkaný majetok štátu sa ponúka na prevod vlastníctva v Registri ponúkaného majetku štátu na webovej stránke www.ropk.sk podľa § 8f ods. 5 zákona o správe majetku štátu vzhľadom k tomu, že tento majetok sa považuje za VYMEDZENÝ majetok štátu v súlade s ust. § 8f) ods. 1 písm. b) zákona o správe majetku štátu; jedná sa o hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje podľa § 28 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Lehota na doručenie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky.

Predkladanie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Záujem možno prejaviť len o všetok vymedzený hnuteľný majetok štátu.

Cenová ponuka záujemcu musí byť minimálne vo výške stanovenej správcom, ktorá je primeranou cenou (určenou znaleckým posudkom).

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v celých „EUR“ s DPH.

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: názov organizácie, adresa sídla, IČO, údaj o zápise záujemcu v príslušnom registri organizácií, e-mail, telefónne číslo, bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN.

Obálky s cenovou ponukou musia záujemcovia zaslať na adresu správcu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v lehote do 07.10.2022 s označením "Ponukové konanie - prevod vlastníctva majetku štátu - šperky - NEOTVÁRAŤ!"

Za deň doručenia cenovej ponuky záujemcu správcovi poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne sa považuje deň jeho skutočného doručenia správcovi.

Ponuka záujemcu, ktorá bude doručená správcovi po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk, nebude zaradená do vyhodnotenia a bude záujemcovi vrátená neotvorená.

Ponuky záujemcov doručené na adresu správcu v lehote na predkladanie ponúk sa záujemcom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie správcu.

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením a doručením cenovej ponuky, prepravou predmetu prevodu vlastníctva znáša záujemca, a to bez akéhokoľvek nároku voči správcovi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena za všetky ponúkané veci.

Prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu bude realizovaný iba tomu záujemcovi, ktorý splnil správcom určené podmienky, predložil platné doklady a údaje v lehote na predkladanie ponúk a jeho cenová ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvyššia.

Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk a prijatie ponuky na prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Otváranie obálok s cenovými ponukami záujemcov a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca dňa 08.07.2022 o 9:00 hod.. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk. Zasadnutie komisie je neverejné.

Cenová ponuka záujemcu, ktorý predloží cenovú ponuku, ktorá obsahuje ponúkanú cenu nižšiu ako požadovanú primeranú cenu (stanovenú znaleckým posudkom), bude vyhodnotená ako neúspešná.

Každému záujemcovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, zašle správca do piatich pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponuky, v ktorom uvedie dôvod prijatia, resp. neprijatia ponuky.

Za zmluvu sa pri prevode vlastníctva majetku štátu považuje Kúpna zmluva.

Správca uzatvorí Kúpnu zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu (ďalej aj ako „úspešný záujemca“), a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia cenovej ponuky záujemcu. Návrh Kúpnej zmluvy predloží správca tomuto záujemcovi ako súčasť Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponuky. Úspešný uchádzač je povinný prijať návrh zmluvy do 3 kalendárnych dní od doručenia návrhu zmluvy a všetky originály ním podpísanej zmluvy doručiť správcovi do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy.

Na platnosť Kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.

Uzatvorená Kúpna zmluva bude správcom zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
VEC
 
Identifikačné čislo 79128
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Prsteň 4 - ID : 01149
Rok uvedenia do prevádzky nezistený
Rok výroby nezistený
Stručná identifikácia Prsteň zo 14 karátovej zliatiny žltého, červeného a bieleho zlata o rýdzosti 585/1000, je označený puncovou značkou pre zodpovedajúcu rýdzosť a výrobnou značkou „Z- 1“ patriacou spoločnosti ZLATOKOV, hmotnosť prsteňa je 3,33 g
Majetkový podiel 100%
Poznámka Komunikácia so správcom majetku štátu:
Komunikácia medzi správcom majetku štátu a záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jeho obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť informácií.

Obhliadka predmetu ponuky:
Ponúkaný majetok štátu je k dispozícií k obhliadke na vyžiadanie v sídle správcu. Termín obhliadky je potrebné si dohodnúť vopred, s dostatočným časovým predstihom (najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk), a to telefonicky alebo elektronicky u kontaktnej osoby: JUDr. Zuzana Rosinská, mobil: 0915 838 407, e-mail: zuzana.rosinska@dfnbb.sk.

Prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Ponúkaný majetok štátu sa ponúka na prevod vlastníctva v Registri ponúkaného majetku štátu na webovej stránke www.ropk.sk podľa § 8f ods. 5 zákona o správe majetku štátu vzhľadom k tomu, že tento majetok sa považuje za VYMEDZENÝ majetok štátu v súlade s ust. § 8f) ods. 1 písm. b) zákona o správe majetku štátu; jedná sa o hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje podľa § 28 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Lehota na doručenie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky.

Predkladanie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Záujem možno prejaviť len o všetok vymedzený hnuteľný majetok štátu.

Cenová ponuka záujemcu musí byť minimálne vo výške stanovenej správcom, ktorá je primeranou cenou (určenou znaleckým posudkom).

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v celých „EUR“ s DPH.

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: názov organizácie, adresa sídla, IČO, údaj o zápise záujemcu v príslušnom registri organizácií, e-mail, telefónne číslo, bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN.

Obálky s cenovou ponukou musia záujemcovia zaslať na adresu správcu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v lehote do 07.10.2022 s označením "Ponukové konanie - prevod vlastníctva majetku štátu - šperky - NEOTVÁRAŤ!"

Za deň doručenia cenovej ponuky záujemcu správcovi poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne sa považuje deň jeho skutočného doručenia správcovi.

Ponuka záujemcu, ktorá bude doručená správcovi po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk, nebude zaradená do vyhodnotenia a bude záujemcovi vrátená neotvorená.

Ponuky záujemcov doručené na adresu správcu v lehote na predkladanie ponúk sa záujemcom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie správcu.

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením a doručením cenovej ponuky, prepravou predmetu prevodu vlastníctva znáša záujemca, a to bez akéhokoľvek nároku voči správcovi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena za všetky ponúkané veci.

Prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu bude realizovaný iba tomu záujemcovi, ktorý splnil správcom určené podmienky, predložil platné doklady a údaje v lehote na predkladanie ponúk a jeho cenová ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvyššia.

Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk a prijatie ponuky na prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Otváranie obálok s cenovými ponukami záujemcov a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca dňa 08.07.2022 o 9:00 hod.. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk. Zasadnutie komisie je neverejné.

Cenová ponuka záujemcu, ktorý predloží cenovú ponuku, ktorá obsahuje ponúkanú cenu nižšiu ako požadovanú primeranú cenu (stanovenú znaleckým posudkom), bude vyhodnotená ako neúspešná.

Každému záujemcovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, zašle správca do piatich pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponuky, v ktorom uvedie dôvod prijatia, resp. neprijatia ponuky.

Za zmluvu sa pri prevode vlastníctva majetku štátu považuje Kúpna zmluva.

Správca uzatvorí Kúpnu zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu (ďalej aj ako „úspešný záujemca“), a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia cenovej ponuky záujemcu. Návrh Kúpnej zmluvy predloží správca tomuto záujemcovi ako súčasť Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponuky. Úspešný uchádzač je povinný prijať návrh zmluvy do 3 kalendárnych dní od doručenia návrhu zmluvy a všetky originály ním podpísanej zmluvy doručiť správcovi do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy.

Na platnosť Kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.

Uzatvorená Kúpna zmluva bude správcom zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
VEC
 
Identifikačné čislo 79129
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Prsteň 5 - ID : 01150
Rok uvedenia do prevádzky nezistený
Rok výroby nezistený
Stručná identifikácia Prsteň zo 14 karátovej zliatiny žltého a ružovo-červeného zlata o rýdzosti 585/1000, je označený puncovou značkou pre zodpovedajúcu rýdzosť, hmotnosť prsteňa je 5,89 g
Majetkový podiel 100%
Poznámka Komunikácia so správcom majetku štátu:
Komunikácia medzi správcom majetku štátu a záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jeho obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť informácií.

Obhliadka predmetu ponuky:
Ponúkaný majetok štátu je k dispozícií k obhliadke na vyžiadanie v sídle správcu. Termín obhliadky je potrebné si dohodnúť vopred, s dostatočným časovým predstihom (najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk), a to telefonicky alebo elektronicky u kontaktnej osoby: JUDr. Zuzana Rosinská, mobil: 0915 838 407, e-mail: zuzana.rosinska@dfnbb.sk.

Prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Ponúkaný majetok štátu sa ponúka na prevod vlastníctva v Registri ponúkaného majetku štátu na webovej stránke www.ropk.sk podľa § 8f ods. 5 zákona o správe majetku štátu vzhľadom k tomu, že tento majetok sa považuje za VYMEDZENÝ majetok štátu v súlade s ust. § 8f) ods. 1 písm. b) zákona o správe majetku štátu; jedná sa o hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje podľa § 28 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Lehota na doručenie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky.

Predkladanie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Záujem možno prejaviť len o všetok vymedzený hnuteľný majetok štátu.

Cenová ponuka záujemcu musí byť minimálne vo výške stanovenej správcom, ktorá je primeranou cenou (určenou znaleckým posudkom).

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v celých „EUR“ s DPH.

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: názov organizácie, adresa sídla, IČO, údaj o zápise záujemcu v príslušnom registri organizácií, e-mail, telefónne číslo, bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN.

Obálky s cenovou ponukou musia záujemcovia zaslať na adresu správcu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v lehote do 07.10.2022 s označením "Ponukové konanie - prevod vlastníctva majetku štátu - šperky - NEOTVÁRAŤ!"

Za deň doručenia cenovej ponuky záujemcu správcovi poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne sa považuje deň jeho skutočného doručenia správcovi.

Ponuka záujemcu, ktorá bude doručená správcovi po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk, nebude zaradená do vyhodnotenia a bude záujemcovi vrátená neotvorená.

Ponuky záujemcov doručené na adresu správcu v lehote na predkladanie ponúk sa záujemcom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie správcu.

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením a doručením cenovej ponuky, prepravou predmetu prevodu vlastníctva znáša záujemca, a to bez akéhokoľvek nároku voči správcovi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena za všetky ponúkané veci.

Prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu bude realizovaný iba tomu záujemcovi, ktorý splnil správcom určené podmienky, predložil platné doklady a údaje v lehote na predkladanie ponúk a jeho cenová ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvyššia.

Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk a prijatie ponuky na prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Otváranie obálok s cenovými ponukami záujemcov a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca dňa 08.07.2022 o 9:00 hod.. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk. Zasadnutie komisie je neverejné.

Cenová ponuka záujemcu, ktorý predloží cenovú ponuku, ktorá obsahuje ponúkanú cenu nižšiu ako požadovanú primeranú cenu (stanovenú znaleckým posudkom), bude vyhodnotená ako neúspešná.

Každému záujemcovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, zašle správca do piatich pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponuky, v ktorom uvedie dôvod prijatia, resp. neprijatia ponuky.

Za zmluvu sa pri prevode vlastníctva majetku štátu považuje Kúpna zmluva.

Správca uzatvorí Kúpnu zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu (ďalej aj ako „úspešný záujemca“), a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia cenovej ponuky záujemcu. Návrh Kúpnej zmluvy predloží správca tomuto záujemcovi ako súčasť Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponuky. Úspešný uchádzač je povinný prijať návrh zmluvy do 3 kalendárnych dní od doručenia návrhu zmluvy a všetky originály ním podpísanej zmluvy doručiť správcovi do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy.

Na platnosť Kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.

Uzatvorená Kúpna zmluva bude správcom zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
VEC
 
Identifikačné čislo 79130
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Náušnice zlaté (1 pár) - ID : 01151
Rok uvedenia do prevádzky nezistený
Rok výroby nezistený
Stručná identifikácia 2 kusy (1 pár) dámskych náušníc vyrobených zo 14 karátovej zliatiny žltého a červeného zlata, v náušniciach sú vsadené Sapphire fialovej farby obdĺžnikové kamene 11x 9 mm, sú označené puncovou značkou pre zodpovedajúcu rýdzosť „cíbik“, hmotnosť náušníc je 6,56 g
Majetkový podiel 100%
Poznámka Komunikácia so správcom majetku štátu:
Komunikácia medzi správcom majetku štátu a záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jeho obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť informácií.

Obhliadka predmetu ponuky:
Ponúkaný majetok štátu je k dispozícií k obhliadke na vyžiadanie v sídle správcu. Termín obhliadky je potrebné si dohodnúť vopred, s dostatočným časovým predstihom (najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk), a to telefonicky alebo elektronicky u kontaktnej osoby: JUDr. Zuzana Rosinská, mobil: 0915 838 407, e-mail: zuzana.rosinska@dfnbb.sk.

Prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Ponúkaný majetok štátu sa ponúka na prevod vlastníctva v Registri ponúkaného majetku štátu na webovej stránke www.ropk.sk podľa § 8f ods. 5 zákona o správe majetku štátu vzhľadom k tomu, že tento majetok sa považuje za VYMEDZENÝ majetok štátu v súlade s ust. § 8f) ods. 1 písm. b) zákona o správe majetku štátu; jedná sa o hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje podľa § 28 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Lehota na doručenie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky.

Predkladanie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Záujem možno prejaviť len o všetok vymedzený hnuteľný majetok štátu.

Cenová ponuka záujemcu musí byť minimálne vo výške stanovenej správcom, ktorá je primeranou cenou (určenou znaleckým posudkom).

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v celých „EUR“ s DPH.

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: názov organizácie, adresa sídla, IČO, údaj o zápise záujemcu v príslušnom registri organizácií, e-mail, telefónne číslo, bankové spojenie a číslo účtu v tvare IBAN.

Obálky s cenovou ponukou musia záujemcovia zaslať na adresu správcu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v lehote do 07.10.2022 s označením "Ponukové konanie - prevod vlastníctva majetku štátu - šperky - NEOTVÁRAŤ!"

Za deň doručenia cenovej ponuky záujemcu správcovi poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne sa považuje deň jeho skutočného doručenia správcovi.

Ponuka záujemcu, ktorá bude doručená správcovi po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk, nebude zaradená do vyhodnotenia a bude záujemcovi vrátená neotvorená.

Ponuky záujemcov doručené na adresu správcu v lehote na predkladanie ponúk sa záujemcom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie správcu.

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením a doručením cenovej ponuky, prepravou predmetu prevodu vlastníctva znáša záujemca, a to bez akéhokoľvek nároku voči správcovi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk o prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena za všetky ponúkané veci.

Prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu bude realizovaný iba tomu záujemcovi, ktorý splnil správcom určené podmienky, predložil platné doklady a údaje v lehote na predkladanie ponúk a jeho cenová ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvyššia.

Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk a prijatie ponuky na prevod vlastníctva vymedzeného hnuteľného majetku štátu:
Otváranie obálok s cenovými ponukami záujemcov a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca dňa 08.07.2022 o 9:00 hod.. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk. Zasadnutie komisie je neverejné.

Cenová ponuka záujemcu, ktorý predloží cenovú ponuku, ktorá obsahuje ponúkanú cenu nižšiu ako požadovanú primeranú cenu (stanovenú znaleckým posudkom), bude vyhodnotená ako neúspešná.

Každému záujemcovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, zašle správca do piatich pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponuky, v ktorom uvedie dôvod prijatia, resp. neprijatia ponuky.

Za zmluvu sa pri prevode vlastníctva majetku štátu považuje Kúpna zmluva.

Správca uzatvorí Kúpnu zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu (ďalej aj ako „úspešný záujemca“), a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia cenovej ponuky záujemcu. Návrh Kúpnej zmluvy predloží správca tomuto záujemcovi ako súčasť Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponuky. Úspešný uchádzač je povinný prijať návrh zmluvy do 3 kalendárnych dní od doručenia návrhu zmluvy a všetky originály ním podpísanej zmluvy doručiť správcovi do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy.

Na platnosť Kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.

Uzatvorená Kúpna zmluva bude správcom zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.