Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 47 ponúk
Zobrazenie:


nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5...

Osobitné ponukové konanie
Pravica
Pridané: 01.04.2020 Predkladanie ponúk od: 02.04.2020 Uzávierka: 24.04.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory Prešov je správcom nehnuteľného majetku štátu v k.ú. Batizovce - pozemky parc.č. 1542/94,1542/117 a 1542/118. Na pozemku parc.č. 1542/94 je postavená kotoloňa , ktorá je vlastníctvom obce Batizovce. Cez pozemky parc. č. 1542/117 1542/118 je prístup k uvedenej kotolni. Správca ...

Osobitné ponukové konanie
Batizovce
Pridané: 01.04.2020 Predkladanie ponúk od: 02.04.2020 Uzávierka: 17.04.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v prevádzkovej budove súp. č. 878 na ul. Kalinčiakova vo Vranove nad Topľou vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach a spoluvlastníckych podielov k pozemkom, ktoré v súčasnosti neslúžia, a ani v budúcnosti nebu...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Vranov nad Topľou
Pridané: 01.04.2020 Predkladanie ponúk od: 02.04.2020 Uzávierka: 04.05.2020

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že sa plánuje komplexná rekonštrukcia vstupných priestorov do Nemocnice Ružinov, pričom začiatok rekonštrukčných prác ešte nie je známy. V prípade spustenia rekonštrukčných prác bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 31.03.2020 Predkladanie ponúk od: 01.04.2020 Uzávierka: 14.04.2020

nové

Osobitné ponukové konanie
Štúrovo
Pridané: 31.03.2020 Predkladanie ponúk od: 01.04.2020 Uzávierka: 16.04.2020

nové

Nebytový priestor bude k dispozícii najskôr 10.08.2020. Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „02-NÁJOM, NEBYTOVÝ PRIESTOR, ÚVN“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetk...

Nájom
Trenčín
Pridané: 27.03.2020 Predkladanie ponúk od: 28.03.2020 Uzávierka: 06.04.2020

nové

Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Suchá nad Parnou, obec Suchá nad Parnou, okres Trnava zapísaného na LV č. 2293 ako parcela reg. CKN parc. č. 35/1, ide

Osobitné ponukové konanie
Suchá nad Parnou
Pridané: 26.03.2020 Predkladanie ponúk od: 27.03.2020 Uzávierka: 20.04.2020

nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5...

Osobitné ponukové konanie
Bušince
Pridané: 26.03.2020 Predkladanie ponúk od: 27.03.2020 Uzávierka: 20.04.2020

nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5...

Osobitné ponukové konanie
Dačov Lom
Pridané: 26.03.2020 Predkladanie ponúk od: 27.03.2020 Uzávierka: 20.04.2020

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Hrašné
Pridané: 20.03.2020 Predkladanie ponúk od: 21.03.2020 Uzávierka: 03.04.2020