Dom a pozemok Dolná Súča, Dolná Súča


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trenčín
Obec: Dolná Súča
Katastrálne územie: Dolná Súča
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dolná Súča
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 16.04.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 17.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.05.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 1 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 2727
Primeraná cena: 12 300,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 69998
Súpisné číslo stavby 760
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1868
Číslo listu vlastnictva 1163
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Dom je viacpodlažný, cca 200 rokov starý. Stavba je neudržiavaná, neobývaná, v havarijnom stave vyžadujúcom odstránenie.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69999
Parcelné číslo pozemku 1868
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 761 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1163
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 10
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 9
Protokol 1558945856_zapisnica_komisia_dolna_suca_ea_230519.doc

Výherca elektronickej aukcie

Meno Marek Pleva
Sídlo Halalovka 2345/43,911 08 Trenčín
Cena 26000 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1561705599_zapisnica_komisia_dolna_suca_ea_280619.doc