kanalizácia a ČOV + pozemok (4.kolo), Pliešovce


nové

Správca ponuky

Správca: Centrum výcviku Lešť
IČO: 00 804 932
Adresa správcu: Lešť
Mesto: Lešť
PSČ: 962 63
Kontaktná osoba: Ing. Alica Vatrová
alica.vatrova@mil.sk
tel.: 0960 455 869, 0903 824 928

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Zvolen
Obec: Pliešovce
Katastrálne územie: Pliešovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pliešovce - Zábava
Dátum zverejnenia ponuky: 13.01.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.01.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.01.2022

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej alebo e-mailovej požiadavky najneskôr do 25.01.2022 do 12.00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 352,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK25 8180 0000 0070 0016 7785
Zábezpeka variabilný symbol: 4-2021
Primeraná cena: 3 520,00 €

Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky: „kanalizácia a ČOV (4.kolo)“
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce) alebo osobne cestou podateľne na adrese Centrum výcviku Lešť, Lešť č. 174, Pliešovce v termíne najneskôr do 27. januára 2022 do 12.00 hod. Cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať.
Spôsob zloženia finančnej zábezpeky:
Centrum výcviku Lešť, ako správca predmetného majetku štátu od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet Centra výcviku Lešť vedený v Štátnej pokladnici najneskôr do 27. januára 2022 (č. účtu IBAN: SK25 8180 0000 0070 0016 7785, účel platby: uviesť variabilný symbol).
Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s použitím finančnej zábezpeky na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim.
So zloženou finančnou zábezpekou je Centrum výcviku Lešť povinné naložiť v súlade s § 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Informácie o spôsobe zloženia finančnej zábezpeky pri cezhraničných platbách budú záujemcom poskytnuté na uvedených mailových adresách.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Centrum výcviku Lešť je povinné vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
• ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
• ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote, stanovenej v tejto ponuke alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
• ktorý v lehote stanovenej v tejto ponuke riadne nezložil zábezpeku,
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky Centra výcviku Lešť, v ním stanovenom termíne.
Centrum výcviku Lešť nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Centrum výcviku Lešť je oprávnené cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v oznámení zverejneného v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk .

Pozemok
 
Identifikačné čislo 77296
Parcelné číslo pozemku 13519
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1041 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3383
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo kanalizácia a ČOV

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu