Komunikácia v k.ú. Ľubica a v k.ú. Ľubické Kúpele, Ľubica


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Ivanová
alena.ivanova@mil.sk
tel.: 0960 515 753

Údaje o ponuke

Okres: Okres Kežmarok
Obec: Ľubica
Katastrálne územie: Ľubica, Ľubické Kúpele
Adresa ponúkaného majetku štátu: komunikácia bez adresy
Druh ponúkaného majetku štátu: líniová stavba – komunikácia o celkovej výmere 57 549 m2, nezapísaná na LV nachádzajúca sa mimo zastavaného územia obce Ľubica, okr. Kežmarok na pozemkoch reg. C – KN a to:
pozemok v k.ú. Ľubica
- par. č. 13992 o výmere 2 469 m², zastavaná plocha a nádvorie
Zapísaný na LV č. 4263 k.ú. Ľubica v prospech SR – Ministerstvo obrany v celosti
pozemky v k.ú. Ľubické Kúpele
- par. č. 139/1 o výmere 1 888 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/3 o výmere 4 576 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/5 o výmere 1 502 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/7 o výmere 579 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/8 o výmere 61 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/9 o výmere 456 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/1 o výmere 866 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/3 o výmere 1 423 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/5 o výmere 221 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/6 o výmere 115 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/7 o výmere 46 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/8 o výmere 2 375 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/10 o výmere 63 m² , zastavaná plocha
- par. č. 142/11 o výmere 342 m² , zastavaná plocha
- par. č. 142/12 o výmere 2 272 m² , zastavaná plocha
- par. č. 142/14 o výmere 159 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/1 o výmere 2 263 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/3 o výmere 76 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/6 o výmere 12 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/7 o výmere 8 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/8 o výmere 37 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/9 o výmere 1 086 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/10 o výmere 8 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/12 o výmere 629 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/14 o výmere 60 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/15 o výmere 403 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/16 o výmere 67 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/17 o výmere 42 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/18 o výmere 934 m² , zastavaná plocha
- par. č. 140/21 o výmere 924 m² , zastavaná plocha
- par. č. 141/1 o výmere 2 282 m² , zastavaná plocha
- par. č. 141/4 o výmere 2 493 m² , zastavaná plocha
- par. č. 49 o výmere 2 378 m² , zastavaná plocha
- par. č. 51 o výmere 4 194 m² , zastavaná plocha
Zapísané na LV č. 334 k.ú. Ľubické Kúpele v prospech SR – Ministerstvo obrany v celosti
pozemky v k.ú. Ľubické Kúpele vo vlastníctve obce Ľubica
- par. č. 139/2 o výmere 26 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/4 o výmere 878 m², zastavaná plocha
- par. č. 139/6 o výmere 4 967 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/2 o výmere 122 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/4 o výmere 2 497 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/9 o výmere 2 023 m², zastavaná plocha
- par. č. 142/13 o výmere 715 m², zastavaná plocha
- par. č. 140/2 o výmere 1 563 m², zastavaná plocha
- par. č. 140/4 o výmere 178 m², zastavaná plocha
- par. č. 140/5 o výmere 1 576 m², zastavaná plocha
- par. č. 140/11 o výmere 1 076 m², zastavaná plocha
- par. č. 140/13 o výmere 3 867m², zastavaná plocha
- par. č. 140/19 o výmere 131 m², zastavaná plocha
- par. č. 140/20 o výmere 119 m², zastavaná plocha
- par. č. 141/2 o výmere 70 m², zastavaná plocha
- par. č. 141/3 o výmere 432 m², zastavaná plocha
Zapísané na LV č. 2 k.ú. Ľubické Kúpele v celkovej výmere 20 240 m².
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 2000€ / 57 549 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.03.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.03.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.03.2019

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe potvrdenej tel., resp. e-mail. požiadavky, uplatnenej najneskôr do 20.3.2019 do 12.00 hod.


Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky: "Komunikácia v k.ú Ľubica a k.ú. Ľubické Kúpele"
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v termíne najneskôr do 28. 03. 2019 alebo osobne cestou podateľne na adrese Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, Bratislava, č. dverí 209, v termíne najneskôr do 28. 03. 2019 do 12.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Náležitosti ponuky:
U fyzických osôb aj právnických osôb
• konkrétna špecifikácia majetku podľa oznámenia ponuky,
• ponúkaná cena v Eur/rok
• telefonický a emailový kontakt
• podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
• predpokladaný účel využitia predmetu nájmu
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena vyjadrená pevnou sumou. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená, ostatné cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky Ministerstva obrany SR, v ním stanovenom termíne. Informácie budú záujemcom poskytnuté:
telefonicky: 0960 515 753 Mgr. Alena Ivanová
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu zrušiť, prípadne zrušené ponukové konanie opakovať.
Účasťou v tomto ponukovom konaní na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu, záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového konania na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu.

Výherca ponuky

Meno Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Sídlo Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Cena 2000,00 €
IČO 31577920
Stav úspešná
Protokol 1554101610_zapisnica.doc