Nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu - miestnosť č. 232, 2. n.p., Piešťany


Správca ponuky

Správca: Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
IČO: 00165271
Adresa správcu: I.Krasku 4
Mesto: Piešťany
PSČ: 921 12
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Bábsky
obstaravanie@nurch.sk
tel.: 033/796 91 13

Údaje o ponuke

Okres: Okres Piešťany
Obec: Piešťany
Katastrálne územie: Piešťany
Adresa ponúkaného majetku štátu: nábrežie I. Kraku 4, 921 12 Piešťany
Druh ponúkaného majetku štátu: Prenájom plochy nebytový priestor v nehnuteľnosti, ktorá je majetkom SR v správe prenajímateľa v časti Národného ústavu reumatických chorôb, nábrežie I. Krasku 4 v Piešťanoch vedená na liste vlastníctva číslo 3278, na parcele číslo 5820, súpisné číslo 4782, k.ú. Piešťany, miestnosť č. 232, o výmere 15 m2, nachádzajúca sa na 2. poschodí.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 1275€ / 15 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 08.02.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.02.2019

Termín obhliadky: 11. - 15.2.2019


Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky: cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením ,,Neotvárať – ponuka NÁJOM miestnosť č. 232“ poštou alebo osobne na adrese Národný ústav reumatických chorôb, nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

Náležitosti ponuky:
- ponúkaná cena v EUR/výmera/rok
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Do nájomného nie je započítaná cena za poskytovanie služieb súvisiacich s nájmom (dodávka energií atď..). Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená. V prípade, ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu cenu odstúpi od ponuky, bude oslovený záujemca s nasledovnou najvyššou cenovou ponukou.