Nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu - Staré Mesto, Bratislava, Bratislava - mestská časť Staré Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 681156
Adresa správcu: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43
Kontaktná osoba: Ing. Anna Mosná, JUDr. Eva Bežová
anna.mosna@employment.gov.sk, eva.bezova@employment.gov.sk
tel.: +421 2046 1113, +421 2046 1136

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Špitálska 4, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu, a to: časť pozemku v správe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o výmere 10,00 m2, ktorý sa nachádza v zadnej časti dvora pri Cintorínskej ulici, na parcele č. 8680/19, okres Bratislava I, obec BA – m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na LV č. 960 katastrálneho odboru Okresného úradu v Bratislave.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 24€ / 1 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 11.07.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.07.2019Poznámka k ponuke:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu zapísaný na LV č. 960, časť pozemku o výmere 10,00 m2, na parcele č. 8680/19 zastavané plochy a nádvoria, okres Bratislava I, obec BA –m. č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, vhodné na účely umiestnenia exteriérového sedenia na poskytovanie služieb.
Minimálne sezónne trhové nájomné je vo výške 24,00 €/m2/mesiac a minimálne mimosezónne trhové nájomné je vo výške 0,10 €/m2/mesiac. Kritérium výberu je najvyššia ponúknutá cena za prenájom. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu a tiež ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného.
Písomné cenové ponuky zašlite vo vyššie uvedenej lehote v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka – prenájom terasy NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava alebo osobne do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...