Nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu - Staré Mesto, Bratislava, Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 681156
Adresa správcu: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43
Kontaktná osoba: Ing. Anna Mosná, JUDr. Eva Bežová
anna.mosna@employment.gov.sk, eva.bezova@employment.gov.sk
tel.: +421 2046 1113, +421 2046 1136

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Špitálska 4, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu, a to: časť pozemku v správe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o výmere 10,00 m2, ktorý sa nachádza v zadnej časti dvora pri Cintorínskej ulici, na parcele č. 8680/19, okres Bratislava I, obec BA – m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na LV č. 960 katastrálneho odboru Okresného úradu v Bratislave.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 24€ / 1 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 11.07.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.07.2019Poznámka k ponuke:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu zapísaný na LV č. 960, časť pozemku o výmere 10,00 m2, na parcele č. 8680/19 zastavané plochy a nádvoria, okres Bratislava I, obec BA –m. č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, vhodné na účely umiestnenia exteriérového sedenia na poskytovanie služieb.
Minimálne sezónne trhové nájomné je vo výške 24,00 €/m2/mesiac a minimálne mimosezónne trhové nájomné je vo výške 0,10 €/m2/mesiac. Kritérium výberu je najvyššia ponúknutá cena za prenájom. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu a tiež ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného.
Písomné cenové ponuky zašlite vo vyššie uvedenej lehote v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka – prenájom terasy NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava alebo osobne do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Výherca ponuky

Meno Alexander Nagy
Sídlo Mestský Majer 998/25, 931 01 Šamorín
Stav úspešná
Protokol 1570087624_zapis_z_vyhodnotenia_cenovych_ponuk_zaujemcov_o_najom_majetku_statu.docx