Nájom nebytového priestoru - 2x1m2 Bratislava III - Rača, Bratislava - mestská časť Rača


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Valo
anna.valo@minv.sk
tel.: 0961033852

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Katastrálne územie: Rača
Adresa ponúkaného majetku štátu: Račianska 147
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o rozlohe 2x1m2 sa nachádza na prízemí, v administratívnej budove Račianska 147, LV 5207, súp. číslo 8026, na parcele č. 17486/26, k.ú. Rača
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 680€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 17.05.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.05.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.05.2021

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor bol doteraz využitý na umiestnenie a prevádzkovanie nápojových automatov. Výška trhového nájomného je 680 Eur bez DPH/m2/rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "Nájom 1m2 - nápojový automat, Račianka" na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava do 27.05.2021. Ponuky na nájom 1m2 zverejnené MV SR dňa 17. 05. 2021 prijať možno len ako celok.

Výherca ponuky

Meno DALLMAYR Vending & Office
Sídlo Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Cena 2522 €
IČO 35803118
Stav úspešná
Protokol 1622787496_protokol_2021_kavomaty_2021_2026_racianska_147_kdi.pdf