Nájom nebytového priestoru o výmere 2 x 1m2 v objekte Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra, Nitra


Správca ponuky

Správca: ÚVV a ÚVTOS Nitra
IČO: 00738280
Adresa správcu: Cintorínska 3
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Eva Bobáková
ustavnr@zvjs.sk; eva.bobakova@zvjs.sk
tel.: 421 37 2832501

Údaje o ponuke

Okres: Okres Nitra
Obec: Nitra
Katastrálne územie: Nitra
Adresa ponúkaného majetku štátu: Cintorínska 3, 950 50 Nitra 1
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytový priestor nachádzajúci sa v areáli Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody na adrese Cintorínska 3, 950 50 Nitra 1:
- nebytový priestor o výmere 2 m2 nachádzajúce sa na prízemí administratívnej budovy ústavu v miestnosti č. 12, pozemku parcela č. 2115, súpisné číslo 1472, zapísanej na LV č. 1338 v katastrálnom území Nitra, obec Nitra, okres Nitra
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.07.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.07.2019

Termín obhliadky: Obhliadku predmetného priestoru možno dohodnúť v pracovných dňoch od 8,00 h do 14,00 h telefonicky na tel. číslach +421 905 892 011, +421 37 2831 500 alebo e-mailom na adrese: martin.strba@zvjs.sk.


Poznámka k ponuke:
Predkladanie ponúk: cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: ,,NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU“ poštou na adresu Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Cintorínska 3, priečinok 25/D, 950 50 Nitra 1 alebo osobne do podateľne sídla príjemcu, t. j. Cintorínska 3, 950 50 Nitra 1 v termíne do 26. 07. 2018 do 14,00 hod. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezentačnej pečiatky príjemcu. Ponuka, ktorá bude doručená po uplynutí lehoty určenej na doručovanie ponúk, nebude zaradená do vyhodnotenia a bude záujemcovi vrátená neotvorená.

Minimálna výška nájomného (bez započítania prevádzkových nákladov) je 50 Eur za m2/rok.

Nebytový priestor nachádzajúci sa vo vstupnom priestore nehnuteľnosti je vhodný na umiestnenie automatu na nápoje a cukrovinky.

Do vyhodnotenia budú zaradené len tie ponuky, ktoré budú v súlade s podmienkami predkladania ponúk. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote bude vylúčená. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky v prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho nájomného. Správca prenajme časť nehnuteľnosti len na také účely, ktoré nebudú v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom alebo by mohli narušiť tento účel.

Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena za m2/rok nájmu bez započítania prevádzkových nákladov. Správca majetku štátu uzatvorí nájomnú zmluvu s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné za m2 podlahovej plochy nebytových priestorov za 1 rok bez prevádzkových nákladov (prevádzkové náklady - elektrická energia, dodávka vody a jej odvádzanie, odvoz odpadu vypočítané na základe predpokladanej spotreby predchádzajúceho roku). Do prevádzkových nákladov bude zahrnutá aj daň z nehnuteľnosti, ktorá vychádza z výšky určenej všeobecne záväzným nariadením mesta Nitra. Úhrady za nájom a prevádzkové náklady budú uhrádzané štvrťročne v prvý mesiac daného štvrťroka bezhotovostným prevodom na účet správcu na základe vystavenej faktúry.

Správca písomne pozve na vyhodnotenie ponúk každého záujemcu, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Ing. Martin Štrba (+421 905 892 011, +421 37 2831 500) poskytne záujemcom na požiadanie aj „Informácie pre záujemcov“ elektronicky (vyžaduje sa potvrdenie prijatia) alebo osobne v sídle Správcu.

Výherca ponuky

Meno Dallmayr Veding & Office k.s.
Sídlo Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Cena 2818 €
IČO 35803118
Stav úspešná
Protokol 1566212756_10._zapisnica_z_otvarania_a_vyhodnotenia.pdf