Nájom - nebytový priestor, ŠVK v Košiciach, Košice - mestská časť Staré Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa správcu: Hlavná 10
Mesto: Košice
PSČ: 042 30
Kontaktná osoba: Ing. Jana Biathová
jana.biathova@svkk.sk
tel.: +421 905 268 872

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Stredné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hlavná 10, 042 30 Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o výmere 1,00 m2, nachádzajúci sa vo vstupnej hale na 1. nadzemnom podlaží budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Hlavná 10, Košice. Budova je zapísaná na LV č. 9348, parc. č. 126, s.č.8, k.ú. Košice - Stredné Mesto. Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie nápojového automatu na kávu, čaj.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 516€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.12.2022

Termín obhliadky: Obhliadka nebytového priestoru je možná na základe telefonickej dohody v pracovných dňoch. Telefónny kontakt obhliadky nebytového priestoru: +421 917 457 248 (Ing. Katarína Tacheová), príp. +421 918 245 873 (Ing. Gabriela Pelikánová)


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom nebytového priestoru“ a s označením „NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10, 042 30 Košice. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu.
Cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, ponúkanú cenu nájomného za 1 m2/rok vyjadrenú pevnou sumou v EUR, podpis záujemcu, príp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, telefonický a e-mailový kontakt. Cenová ponuka záujemcu, ktorá nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti bude vylúčená.
Kritérium vyhodnotenia: najvyššia ponúknutá cena nájomného v zmysle zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady.
Ak cena žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...