Nájom nebytových priestorov 1 m2, Žilina, Vysokoškolákov, Žilina


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Anna Bullová
anna.bullova@minv.sk
tel.: 0961405410

Údaje o ponuke

Okres: Okres Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Klientske centrum Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Druh ponúkaného majetku štátu: Priestor o výmere 1 m2 sa nachádza v miestnosti č. 1.28 hala - komunikácie na prízemí nebytového priestoru č. 1 vo vchode č. 33B polyfunkčného objektu s. č. 8556 v Žiline, situovaného na pozemku parcela C KN č. 7930/42, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres Žilina, vedeného v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Žilina na liste vlastníctva číslo 8481. Ide o priestor s možnosťou pripojenia na elektrickú energiu, ale bez možnosti pripojenia na prívod vody.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 260€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 25.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 26.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.12.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením" neotvárať-nájom KC Žilina" v lehote do 12.12.2022 na adresu : Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu: u FO meno a priezvisko, trvalé bydlisko, kontaktné údaje záujemcu, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, ponúkanú cenu, účel využitia nebytového priestoru a podpis záujemcu; u PO: názov a sídlo, IČO, kontaktné údaje záujemcu, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, ponúkanú cenu, účel využitia nebytového priestoru a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho trhového nájomného. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. V zmysle § 8b ods. 5 zák. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom alebo užívateľom majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.
Výška trhového nájomného je minimálne 260,00 €/m2/rok a je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov.,

Výherca ponuky

Meno Vladimír Borko T-613
Sídlo 97101 Prievidza, Veľkonecpalská 148
Cena 471 €
IČO 34956212
Stav úspešná
Protokol 1671174184_zapisnica_najom_12_2022.pdf