Nájom nebytových priestorov, R1-3.2/68/2020, Bratislava - mestská časť Rača


nové

Správca ponuky

Správca: Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31 813 861
Adresa správcu: Pažítková 4
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 01
Kontaktná osoba: Marcela Méresová
meresova@unb.sk
tel.: 0248234653

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Katastrálne územie: Rača
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pekná cesta 2, 831 54 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory – časť nehnuteľnosti spolu o výmere 59,07 m2 nachádzajúce sa na prízemí v budove ubytovne UNB, na ulici Pekná cesta č. 2 v Bratislave, stavba so súp. č. 3008 – zdrav. stredisko, postavená na pozemku parcely registra „C“ s číslom 17359/3 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1121 m2, zapísaná na LV č. 3730 k. ú. Rača, obec BA-m.č. Rača, okres Bratislava III., ktoré sú podľa grafického pôdorysu špecifikované nasledovne:
-miestnosti č. 013 a č. 014 spolu o výmere 14,80 m2 (obchodné priestory)
-miestnosti č. 015, č. 016, č. 019 a č. 020 spolu o výmere 24,92 m2 (skladové priestory)
-miestnosti č. 017, č. 018 a č. 21 spolu o výmere 19,35 m2 (ostatné priestory).
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 360€ / obchodné priestory/1 m2 / Rok
52€ / skladové priestory/1 m2 / Rok
28€ / ostatné priestory/1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.02.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.02.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.02.2020

Termín obhliadky: Dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné na zriadenie a prevádzkovanie obchodných priestorov.
Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí predložia:
- Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytového priestoru požadujeme 360,00 EUR/m2/rok za obchodné priestory, 52,00 EUR/m2/rok za skladové priestory a 28,00 EUR/m2/rok za ostatné priestory. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.
So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava Zmluvu o nájme nebytových priestorov.
Ponuky do súťaže doručí záujemca v zalepenej obálke s označením: „R1-3.2/68/2020- SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava alebo zašle poštou na adresu: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.
Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Univerzitná nemocnica Bratislava si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené ponukové konanie.
V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do Univerzitnej nemocnice Bratislava, nie podaná na pošte.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne Univerzitnej nemocnice Bratislava do 15.30 hod.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...