Nájom nebytových priestorov v nehnuteľnostiach v Rimavskej Sobote, ul. Kirejevská 22, Rimavská Sobota


Správca ponuky

Správca: Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota
IČO: 35984562
Adresa správcu: Kirejevská 22
Mesto: Rimavská Sobota
PSČ: 979 01
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Hrušková
Ekonomika.RS@svps.sk
tel.: 047/5811138

Údaje o ponuke

Okres: Okres Rimavská Sobota
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Tomášová
Adresa ponúkaného majetku štátu: Rimavská Sobota, Kirejevská 22, PSČ: 979 01
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory a kancelárske priestory v nehnuteľnostiach, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2774 a nachádzajú sa v obci Rimavská Sobota, k.ú. Tomášová, adresa: Rimavská Sobota, ul. Kirejevská 22, a to
1. v budove OVO, súpisné č. 1914 na parcele č. 260/2:
- nebytové priestory na prízemí budovy: miestnosť č.002 o výmere 21 m2, miestnosť č.003 o výmere 12 m2, miestnosť č.004 o výmere 22 m2, miestnosť č.005 o výmere 11 m2, miestnosť č.006 o výmere 20 m2, miestnosť č.018 o výmere 31 m2, miestnosť č.019 o výmere 14 m2, miestnosť č.020 o výmere 20 m2,
- nebytové priestory na I. poschodí budovy: miestnosť č.104 o výmere 32 m2, miestnosť č.105 o výmere 32 m2, miestnosť č.113 o výmere 21 m2, miestnosť č.114 o výmere 13 m2, miestnosť č.115 o výmere 16 m2, miestnosť č.116 o výmere 13 m2,
- kancelárske priestory na II. poschodí budovy: miestnosť č.202 o výmere 34 m2, miestnosť č.203 o výmere 10 m2, miestnosť č.204 o výmere 21 m2, miestnosť č.205 o výmere 21 m2, miestnosť č.207 o výmere 20 m2, miestnosť č.212 o výmere 13 m2, miestnosť č.213 o výmere 24 m2, miestnosť č.214 o výmere 77 m2, miestnosť č.215 o výmere 19 m2, miestnosť č.216 o výmere 35 m2,

2. v budove vet. laboratória, súpisné č. 4802 na parcele č. 257/1:
- nebytové priestory: miestnosť č.006 o výmere 53 m2, miestnosť č.007 o výmere 24 m2, miestnosť č.008 o výmere 7 m2, miestnosť č.009 o výmere 8 m2, miestnosť č.011 o výmere 11 m2, miestnosť č.012 o výmere 11 m2, miestnosť č.013 o výmere 10 m2, miestnosť č.014 o výmere 10 m2, miestnosť č.015 o výmere 9 m2, miestnosť č.020 o výmere 18 m2, miestnosť č.021 o výmere 10 m2, miestnosť č.022 o výmere 8 m2,

3. v budove vet. ošetrovne, súpisné č. 4803 na parcele č. 257/2:
- nebytové priestory: miestnosť č.026 o výmere 50 m2, miestnosť č.027 o výmere 8 m2, miestnosť č.028 o výmere 3 m2, miestnosť č.029 o výmere 2 m2, miestnosť č.030 o výmere 11 m2, miestnosť č.031 o výmere 19 m2, miestnosť č.034 o výmere 3 m2, miestnosť č.035 o výmere 7 m2,

4. v administr. budove, súpisné č. 1913 na parcele č. 257/3:
- kancelárske priestory: miestnosť č.101 o výmere 8 m2, miestnosť č.102 o výmere 2 m2, miestnosť č.103 o výmere 8 m2, miestnosť č.104 o výmere 2 m2, miestnosť č.105 o výmere 19 m2, miestnosť č.106 o výmere 6 m2, miestnosť č.109 o výmere 10 m2
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 16.59€ / ako kancelária m2 / Rok
18.25€ / na skladovanie m2 / Rok
8.29€ / poskytovanie služieb m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.02.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.02.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.03.2020

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Záujemcovia môžu cenové ponuky doručovať do 2.3.2020 v zalepenej obálke na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ-cenová ponuka na nájom RS“ a s uvedením mena a adresy záujemcu. V ponuke:
a) záujemca - fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK a účel jeho využitia, ponúknutú cenu, podpis, telefónne číslo, e-mailovú adresu,
b) záujemca - právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo, právnu formu, IČO, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK a účel jeho využitia, ponúknutú cenu, meno, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v jej mene, telefónne číslo, e-mailovú adresu.
Zvíťazí záujemca s najvyššou ponúknutou cenou, pričom Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota bude akceptovať len cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou. V nájomnom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Záujemcovia môžu v predloženej ponuke prejaviť záujem o ktorúkoľvek miestnosť v jednotlivých stavbách.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného. Správca majetku štátu je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu.

Výherca ponuky

Meno MVDr. Katarína Dirbáková
Sídlo Sinecká 891, Hnúšťa, PSČ: 98101
Cena 1359 €
IČO 35997214
Stav úspešná
Protokol 1584519053_zapisnicarsnebyt.priestory_17032020.pdf