Nájom nebytových priestorov v suteréne administratívnej budovy v Sabinove, Sabinov


nové

Správca ponuky

Správca: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Adresa správcu: Špitálska 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 81267
Kontaktná osoba: Mgr. Cecília Šarišská
cecilia.sarisska@upsvr.gov.sk
tel.: 051 2440 708

Údaje o ponuke

Okres: Okres Sabinov
Obec: Sabinov
Katastrálne územie: Sabinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sabinov, Námestie slobody 87
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory v suteréne administratívnej budovy ul. Námestie slobody 87 v Sabinove, zapísanej v KN na LV č. 3937 o celkovej výmere 31,02 m2 a to: miestnosť č. 005 o výmere 14,64 m2 a miestnosť č. 006 o výmere 16,38 m2. Nebytové priestory sú vhodné na skladovacie účely. Budúci účel využitia nebytových priestorov nesmie byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom. Správca neprijme cenovú ponuku na nájom, ktorá by bola v rozpore s touto podmienkou.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 30€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.06.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.06.2019

Termín obhliadky: v pracovných dňoch od 13,00 hod do 15,00 hod.


Poznámka k ponuke:
Výška trhového nájomného je minimálne 30,00 € za 1 m2 na rok. Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Rozhodujúcim kritériom pre výber nájomcu bude najvyššia ponuka ceny nájmu a účel využitia priestorov. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Záujemcovia si môžu pozrieť ponúkané priestory v pracovných dňoch v čase od 13:00 do 15:00 hod. V prípade záujmu je potrebné doručiť písomne ponuky ceny v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie –
NÁJOMNÉ - NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov. Ponuky je potrebné doručiť do 24.6.2019. Márne uplynutie uvedenej lehoty bude považované za neprijatie ponuky. Pri osobnom odovzdaní cenovej ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov na ul. Slovenská 87 v Prešove. Bližšie informácie na tel. č. 051/ 2440 708.
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez uvedenia dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...