Nájom nehnuteľného majetku v obci Švedlár, Švedlár


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Jurková
martina.jurkova@minv.sk
tel.: 09619/54170

Údaje o ponuke

Okres: Okres Gelnica
Obec: Švedlár
Katastrálne územie: Švedlár
Adresa ponúkaného majetku štátu: Švedlár 258, 053 34 Švedlár
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci sa v katastrálnom území Švedlár, obec Švedlár, okres Gelnica, zapísaný na liste vlastníctva číslo 497, a to:
- jednopodlažná stavba (iná budova) so súpisným číslom 258 o celkovej podlahovej ploche 101,70 m2 (miestnosť č. 1.1 - malá zasadačka o výmere 15 m2; miestnosť č. 1.2 - veľká zasadačka o výmere 72 m2; kuchynka o výmere 7,5 m2; chodba o výmere 7,2 m2) postavená na parcele registra C parc. číslo 374,
- pozemok registra C parc. číslo 374 o výmere 427 m2 – zastavaná plocha a nádvorie.

Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 677€ / 101,70 m2 / Rok
124€ / 427 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 05.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.08.2022

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: " Cenová ponuka - nájom obec Švedlár" a s označením "NEOTVÁRAŤ" v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za všetky ponúkané nehnuteľné veci za rok. Kritérium vyhodnotenia: Najvyššia ponúknutá cena nájomného v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady. Ak cena žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Ministerstvo vnútra SR si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť aj bez udania dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...