Národná kultúrna pamiatka k.ú. Skalica, obec Skalica, okres Skalica parcela reg. ,,C" par.č. 7, stavba - dom so súpisným čislom...


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PhDr. Oľga Havelová
olga.havelova@minv.sk
tel.: 0961105404

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Skalica
Obec: Skalica
Katastrálne územie: Skalica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Námestie slobody 147/14, Skalica
Dátum zverejnenia ponuky: 14.10.2021
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 15.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.11.2021

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 300 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov má v správe nehnuteľný majetok štátu zapísaný na LV č. 4538 v k. ú. Skalica, obec Skalica, okres Skalica:
- parcelu registra ,,C“ par. č. 7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 446 m²,
- stavbu – dom so súpisným číslom 147, na parcele číslo7,
- stavbu – garáž, na par. č. 7 (bez súpisného čísla) neevidovaná na liste vlastníctva,
a príslušenstvo nachádzajúce sa na par. č. 7: bránka, betónové chodníky, elektro prípojka, plynová prípojka, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka, vodomerná šachta v spoluvlastníckom podiele 1/1, správe Ministerstva vnútra SR.

Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 12/2020 vypracovaná – Ing. Michalom Frimmerom, PhD. Vo výške 300 361,02 EUR zaokrúhlene 300 000,00 EUR.

Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

Žiadame záujemcu, ktorý prejaví o kúpu ponúkaného nehnuteľného majetku štátu, aby cenovú ponuku doručil v zalepenej obálke s heslom ,,Národná kultúrna pamiatka v k. ú. Skalica – NEOTVÁRAŤ“, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, oddelenie nehnuteľností, Kollárova 31, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne do 15:00 hod.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefonicky kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefonický kontakt a e-mailovú adresu.
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.11.2021.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky:
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) s iným
záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške,
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu.

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu.

Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v EUR, nebude akceptovaná.
Ministerstvo vnútra SR ako správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku všeobecnej hodnoty pozemku.

Stavba
 
Identifikačné čislo 76688
Súpisné číslo stavby 147 (dom)
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 7
Číslo listu vlastnictva 4538
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo bránka, betónové chodníky, elektro prípojka, plynová prípojka, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka, vodomerná šachta.
Stavba
 
Identifikačné čislo 76689
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla (garáž)
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 7
Číslo listu vlastnictva 4538
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76690
Parcelné číslo pozemku 7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 446 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4538
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu