Nebytové priestory v geriatrickom pavilóne FNsP Prešov, Prešov


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
IČO: 00610577
Adresa správcu: Hollého 14
Mesto: Prešov
PSČ: 081 81
Kontaktná osoba: Ing. Marián Strýček, MBA
strycek@fnsppresov.sk
tel.: 051 / 701 2519

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hollého 14, Prešov
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o podlahovej ploche 525,9 m2 nachádzajúce sa na 8. nadzemnom podlaží budovy so súpisným číslom 11258 postavenej na parcele č. 4891/3, nachádzajúcej sa v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne územie Prešov, zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1962
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 163€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 07.01.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.01.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.01.2021Poznámka k ponuke:
V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.

Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného registra alebo výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace.

Minimálna cena nájmu – trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je FNsP Prešov povinná od ponuky odstúpiť.

V zmysle ust. § 38 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je nájom nehnuteľností oslobodený od dane z pridanej hodnoty.

Vyhodnotenie ponúk sa bude riadiť ustanovením § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu. FNsP Prešov si v zmysle ust. § 8a ods. 5 písm. b) zákona o správe majetku štátu vyhradzuje právo zrušiť ponuku.

Cenové ponuky na prenájom uvedeného nehnuteľného majetku je nevyhnutné doručiť v stanovenej lehote na adresu správcu majetku štátu osobne alebo poštou na adresu:

FNsP J. A. Reimana Prešov, budova riaditeľstva Hollého 14, Prešov 081 81
Poschodie: 1
Pracovný čas: 7:00 – 15:00 (pondelok – piatok)

s označením: „Nebytové priestory v geriatrickom pavilóne FNsP Prešov“ – neotvárať