Nebytový priestor v budove na Ul. Bystrický rad č. 2489/25 vo Zvolene , Zvolen


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Patrik Zubek
patrik.zubek@minv.sk
tel.: 0961605414

Údaje o ponuke

Okres: Okres Zvolen
Obec: Zvolen
Katastrálne územie: Zvolen
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ul. Bystrický rad č. 2489/25, 960 01 Zvolen
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor v budove na Ul. Bystrický rad č. 2489/25 vo Zvolene je vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Nebytový priestor v celkovej výmere 1 m2 sa nachádza na prízemí chodby v budove so súpisným č. 2489, postavenej na pozemku registra „C“KN parc. č. 5202/29 o výmere 646 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen, zapísanej na liste vlastníctva č. 4966 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Zvolen.
Vyčlenená časť predmetného nebytového priestoru o výmere 1 m2 je vhodná na umiestnenie a prevádzku automatu na horúce nápoje (kávomat) v počte 1 ks.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 70€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.11.2022

Termín obhliadky: Dohodou


Poznámka k ponuke:
Podľa ustanovenia §13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa ponúka na prenájom vyčlenená časť nebytového priestoru o výmere 1 m2, ktorý je vhodný na umiestnenie a prevádzku automatu na horúce nápoje (kávomat) v počte 1 ks.
Vyčlenená časť nebytového priestoru, ktorá dočasne neslúži na plnenie úloh správcu v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, disponuje možnosťou napojenia na vodu a elektrickú energiu bez príslušných meračov.
Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi majetku najmenej vo výške trhového nájomného 70,- €/1 m2/rok. Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov.

Písomnú ponuku je potrebné doručiť správcovi majetku v lehote na doručovanie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom: “Cenová ponuka - Nebytový priestor v budove na Ul. Bystrický rad č. 2489/25 vo Zvolene–nájom – NEOTVÁRAŤ !“ na adresu správcu majetku: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. mája č.1, 974 86 Banská Bystrica alebo osobne do podateľne nachádzajúcej sa v budove na uvedenej adrese správcu majetku. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.

Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v eurách, nebude akceptovaná.

Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť.

Úspešný záujemca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a inštalovať podružný elektromer na meranie spotrebovanej elektrickej energie.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...