Nehnuteľný majetok -pozemok Bajzova , Košice, Košice - mestská časť Staré Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
IČO: 00606723
Adresa správcu: Ipeľská 1
Mesto: Košice
PSČ: 04011
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Nyulásziová
nyulasziova@ruvzke.sk
tel.: 0557860126

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Stredné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Senný trh 4, Košice
Dátum zverejnenia ponuky: 07.01.2021
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 08.01.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.02.2021

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 23 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Ponuky je potrebné doručiť na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice v lehote do 05.02.2021. Akceptujú sa len ponuky vyjadrené pevnou sumou. Zalepenú obálku s obsahom ponuky je potrebné zreteľne označiť spiatočnou adresou, heslom a označením "Neotvárať".

Pozemok
 
Identifikačné čislo 75212
Parcelné číslo pozemku 1961/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 195 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 10577
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu