Obchodný priestor-nájom., Žilina


nové

Správca ponuky

Správca: Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Adresa správcu: Dolný Val 47
Mesto: Žilina
PSČ: 01128
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
lubomir.klimek@skozilina.sk
tel.: 421 903 847 779

Údaje o ponuke

Okres: Okres Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Adresa ponúkaného majetku štátu: J. Vuruma 138/6, 01001 Žilina
Druh ponúkaného majetku štátu: Obchodný priestor o celkovej výmere 106m2, do ktorého sa dá dostať samostatným vchodom z ulice Jozefa Vuruma. Obchodný priestor sa skladá zo siedmich miestností:
- miestnosť číslo 1: s výkladom o výmere 25m2, ktorá sa nachádza hneď za vchodom,
- miestnosť číslo 2: vo vyvýšenom prízemí o výmere 35m2, do ktorej sa dá dostať z miestnosti č. 1 otvoreným schodiskom, ktoré obsahuje 6 schodov,
- miestnosť číslo 3: chodba, ktorá pokračuje zo schodiska a spolu so schodiskom má výmer 8m2,
- miestnosť číslo 4: toaleta o výmere 2m2, do ktorej sa vchádza z miestnosti č. 3,
- miestnosť číslo 5: kuchynka o výmere 5m2, do ktorej sa vchádza z miestnosti č. 3,
- miestnosť číslo 6: miestnosť s oknom a dverami o výmere 11m2, do ktorej sa vchádza z miestnosti č. 3,
- miestnosť číslo 7: miestnosť s oknom a dverami o výmere 20m2, do ktorej sa vchádza z miestnosti č. 3 a v strede je výškovo oddelené, to znamená, že obsahuje vyvýšené podlažie bez schodiska, vyvýšenie je 0,70m.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 84€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.02.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.02.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.02.2020

Termín obhliadky: 17.2.2020 o 10.00


Poznámka k ponuke:
Ponuky predkladať v zalepenej obálke s heslom: "Obchodný priestor- nájom" poštou, alebo osobne na adresu:
Štátny komorný orchester Žilina, Dolný val 47, 01128 Žilina.
K ponuke priložiť výpis z obchodného registra a účel, na ktorý má byť priestor využitý.
Štátny komorný orchester si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý bude chcieť priestor využiť za účelom predaja šatstva, šírenie hlasnej hudby a pohostinských zariadení.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...