Parcela KN - E č. 2683, k. ú. Okoličné (Nové Stošice) - opakovaná ponuka, Liptovský Mikuláš


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Múčková
ivana.muckova@minv.sk
tel.: 041/5117 220

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie: Okoličné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum zverejnenia ponuky: 12.07.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 13.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.08.2019

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 10 080,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné cenové ponuky je potrebné zasielať v obálke označenej "E-aukcia Okoličné č. 1 - neotvárať".
Do cenovej ponuky treba uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt a nevyhnutnou podmienkou je platná e-mailová adresa pre prípad ďalšieho konania. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po lehote 09. 08. 2019 nebudú akceptované.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 71137
Parcelné číslo pozemku 2683
Druh pozemku orná pôda
Výmera 1422 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2040
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1566803477_zapis_vea_okolicne_1__26_8_19.pdf