Ponuka č. 12/2019: Nájom - nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ, Žilina


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
IČO: 17335825
Adresa správcu: ul. V. Spanyola 43
Mesto: Žilina
PSČ: 01207
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Matúšová
matusova@fnspza.sk
tel.: 041/5110 837

Údaje o ponuke

Okres: Okres Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Adresa ponúkaného majetku štátu: V. Spanyola 43, 012 07 Žilina - FNsP Žilina
Druh ponúkaného majetku štátu: - nebytový priestor o výmere 13,41 m2 nachádzajúci sa v budove Polikliniky na prízemí vľavo, postavenej na parcele C-KN 2231, katastrálne územie Žilina, súp. č. 1748, zapísané na LV č. 164 Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor;
- nebytový priestor o výmere 9,19 m2 nachádzajúci sa v budove Polikliniky na prízemí vľavo, postavenej na parcele C-KN 2231, katastrálne územie Žilina, súp. č. 1748, zapísané na LV č. 164 Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor;

suma: 92,94 EUR bez DPH za 1 m2 za rok
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 92.94€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.03.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.03.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.03.2019Poznámka k ponuke:
Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: Ponuka č. 12/2019: "Nájom - nebytové
priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne
príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v
lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s
adresou odosielateľa. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia
uvedený na odtlačku prezentačnej pečiatky príjemcu. Jediným kritériom
výberu je ponúknutá cena za m2/rok nájmu bez služieb spojených s nájmom.
Ponuka musí obsahovať:
- u FO meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa
oznámenia v registri, oprávnenie podnikať, originál alebo overenú kópiu,
nie staršie ako 3 mesiace (ku dňu predkladania ponuky), ponúkanú cenu,
účel využitia nebyt. priestorov a podpis záujemcu;
u PO názov a sídlo, IČO, originál a lebo overená kópia výpisu z
obchodného registra, nie staršieho ako 3 mesiace (ku dňu predkladania
ponuky), špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, ponúkanú cenu,
účel využitia nebyt. priestorov a podpis osoby oprávnenej konať v mene
spoločnosti.
Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené len také ponuky, ktoré budú v
súlade s podmienkami predkladania ponúk. Prenajímateľ si vyhradzuje
právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka od žiadneho záujemcu
nedosiahne minimálne výšku trhového nájomného uvedeného v registri.
Správca majetku je oprávnený zrušiť ponuku bez uvedenia dôvodu.

Výherca ponuky

Meno TATRA-ALPINE a. s.
Sídlo Trnavská cesta 66, 821 02 Bratislava
Cena 2260 €
IČO 00680885
Stav úspešná
Protokol 1553844174_zapis.docx