Ponuka č. 2/2019: Nájom- nebytové priestory, Trenčín


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica Trenčín
IČO: 00610470
Adresa správcu: Legionárska 28
Mesto: Trenčín
PSČ: 911 71
Kontaktná osoba: Mgr. Miriama Svatíková
miriama.svatikova@fntn.sk
tel.: 032 / 6566 501

Údaje o ponuke

Okres: Okres Trenčín
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Legionárska 28, Trenčín
Druh ponúkaného majetku štátu: dočasne prebytočný majetok štátu, a to časť nehnuteľnosti – nasledovné nebytové priestory:
- Miestnosť č. 47-00-009- Dielňa o výmere 14,78 m2
- Miestnosť č. 47-00-010- Šatňa o výmere 14,70 m2
- Miestnosť č. 47-00-011- Autodielňa o výmere 145,86 m2
v celkovej výmere 175,34 m2, nachádzajúce sa na prízemí v budove Garáže + RZP, bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C“, parc. č.738/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcej sa na Legionárskej ul. č. 28, Trenčín, zapísanej na LV č. 814, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Trenčín, obec a okres Trenčín.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 3 roky
Trhové nájomné: 40€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.07.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.07.2019

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je oprávnený zrušiť ponuku bez uvedenia dôvodu.
Bližšie informácie na tel. č. 032/6566 501. Ponuky je potrebné doručiť do 24.7.2019. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi v zalepenej obálke s označením "Ponuka č. 2/2019: Nájom – nebytové priestory- NEOTVÁRAŤ" a s uvedením odosielateľa najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk poštou alebo osobne do podateľne správcu (do 15.30 hod) na adresu Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska ul. 28, 911 71 Trenčín.
Na ponuky prijaté po tomto termíne správca nebude prihliadať. Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené len také ponuky, ktoré budú v súlade s podmienkami predkladania ponúk.

Výherca ponuky

Meno Zdravotná doprava s.r.o.
Sídlo Legionárska 28, 911 01 Trenčín
Cena 7188,94 €
IČO 36323284
Stav úspešná
Protokol 1564126507_zapisnica__najom_22019.doc