Ponuka na prenájom priestoru s využitím pre gastronómiu. ( bufet ), Bratislava - mestská časť Karlova Ves


nové

Správca ponuky

Správca: Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka Správa účelových zariadení SAV
IČO: 00398144
Adresa správcu: Dúbravská cesta 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84104
Kontaktná osoba: Igor Trajčík
igor.trajcik@savba.sk
tel.: 421 901 708 276

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlová Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Organizačná zložka Správa účelových zariadení, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Budova so súpisným číslo 5785 a parcelným číslom 2695/2 / prízemie 158,4 m2 s nájmom 90 Euro za m2 za rok , podzemné podlažie 158,2 m2 s nájmom 40 Euro m2 za rok s priľahlou manipulačnou a parkovacou plochou 145,50 m2 na parcele č. 2695/1 s nájmom 12 Euro m2 za rok a s plochou pre zriadenie terasy 52,20 m2 s nájmom 17 Euro m2 za rok objekt je v prenájme ako celok aj s priľahlými plochami .
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 14256€ / 158,40 m2 / Rok
6328€ / 158,20 m2 / Rok
1746€ / 145,50 m2 / Rok
887€ / 52,20 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.04.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.04.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.05.2019Poznámka k ponuke:
Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka Správa účelových zariadení SAV v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla "Nájom – a ponúkané priestory o ktoré máte záujem, napr. Bufet č....., o výmere ...... m2, na I. posch. AB, k. ú. ...... - "NEOTVÁRAŤ"". Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 6.5.2019 do 13 00 hod .
Poštová adresa : Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka Správa účelových zariadení SAV , Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava .
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín v budove hlavnej vrátnice SAV na Dúbravskej ceste 9 pani Ondejkovej k zaregistrovaniu. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...