Pozemky KNC, parc. č. 611/1 a 611/2, k. ú. Orkucany, Sabinov, Sabinov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Prešov
IČO:
Adresa správcu: Námestie mieru 3
Mesto: Prešov
PSČ: 081 92
Kontaktná osoba: JUDr. Daniela Švarná
daniela.svarna@gmail.com
tel.: 0905541336

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Sabinov
Obec: Sabinov
Katastrálne územie: Orkucany
Adresa ponúkaného majetku štátu: ulica Záborského, Sabinov
Dátum zverejnenia ponuky: 11.07.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.08.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 760,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku žiadame zasielať na adresu: Majetkovoprávny odbor, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov v uzatvorenej obálke s poznámkou: "Neotvárať - VEA, k.ú. Orkucany 3".

Pozemok
 
Identifikačné čislo 71135
Parcelné číslo pozemku 611/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 35 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 749
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71136
Parcelné číslo pozemku 611/2
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 189 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 749
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 4
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 4
Protokol 1566301878_orkucany_3veavyhodnotenie.doc

Výherca elektronickej aukcie

Meno Ing. Ján Pavúk
Sídlo Námestie slobody 17, Sabinov
Cena 1760 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1568725772_orkucany3eavyhodnotenie.doc