Pozemky KNC, parc. č. 611/1 a 611/2, k. ú. Orkucany, Sabinov, Sabinov


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Prešov
IČO:
Adresa správcu: Námestie mieru 3
Mesto: Prešov
PSČ: 081 92
Kontaktná osoba: JUDr. Daniela Švarná
daniela.svarna@gmail.com
tel.: 0905541336

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Sabinov
Obec: Sabinov
Katastrálne územie: Orkucany
Adresa ponúkaného majetku štátu: ulica Záborského, Sabinov
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 11.07.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.08.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 760,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku žiadame zasielať na adresu: Majetkovoprávny odbor, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov v uzatvorenej obálke s poznámkou: "Neotvárať - VEA, k.ú. Orkucany 3".

Pozemok
 
Identifikačné čislo 71135
Parcelné číslo pozemku 611/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 35 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 749
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 71136
Parcelné číslo pozemku 611/2
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 189 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 749
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu