Pozemky parc. č. 514, č. 515/1, č. 515/2, č. 515/3 v k.ú. Strekov, Strekov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kovalčík
katarina.kovalcik@minv.sk
tel.: 037/6549205

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Nové Zámky
Obec: Strekov
Katastrálne územie: Strekov
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Dátum zverejnenia ponuky: 14.02.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.02.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.03.2020

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 200,00 €
Zábezpeka banka: 8180
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 2020000660
Primeraná cena: 2 289,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - pozemky parc. č. 514, č. 515/1, č. 515/2, č. 515/3 v k.ú. Strekov - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra v termíne najneskôr do 13.03.2020 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 200,- €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK5981800000007000180074, VS: 2020000660 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk t.j. do dňa 13.03.2020. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje §8a ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. (Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení osobitného ponukového konania. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania). Správca majetku štátu si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
Nehnuteľnosti sa predávajú v takom stave v akom sa momentálne nachádzajú. Vypratanie a vyčistenie predávaných nehnuteľností je na náklady kupujúceho.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 73191
Parcelné číslo pozemku 515/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 86 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8
Prevádzaný majetkový podiel 1/8
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73192
Parcelné číslo pozemku 515/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1610 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8
Prevádzaný majetkový podiel 1/8
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73193
Parcelné číslo pozemku 515/3
Druh pozemku záhrada
Výmera 1015 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8
Prevádzaný majetkový podiel 1/8
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73194
Parcelné číslo pozemku 514
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 94 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 447
Prevádzaný majetkový podiel 1/2

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1587370312_zapisnica_opk_17.03.2020.docx