Pozemok KNC p.č. 1558/6, k.ú. Štrbské Pleso - vyhlásenie elektronickej aukcie, Vysoké Tatry, Vysoké Tatry


Správca ponuky

Správca: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
IČO: 00227811
Adresa správcu: 1
Mesto: Vyšné Hágy
PSČ: 059 84
Kontaktná osoba: JUDr. Vladimír Dodrv
vladimir.dodrv@vhagy.sk
tel.: 052/4414405

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Štrbské Pleso
Adresa ponúkaného majetku štátu: 059 84 Vyšné Hágy
Dátum zverejnenia ponuky: 11.07.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.08.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 2 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK21 8180 0000 0070 0028 9010
Zábezpeka variabilný symbol: 15586
Primeraná cena: 21 100,00 €

Poznámka k ponuke:
Pozemok KNC parc. č. 1558/6 o výmere 292 m2 (ďalej aj ako „nehnuteľnosť“) sa nachádza v meste Vysoké Tatry, v dolnej časti Vyšných Hágov, ktoré sa nazývajú tiež Staré Hágy. V rámci nich je situovaný v južnej, okrajovej polohe, v blízkosti komunikácie. Z južnej strany sa nachádza les, zo severnej strany je rozvoľnená zástavba bytových domov, objektov vybavenosti a športových plôch. V tejto časti sú zrealizované verejné rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektriky.
Predmetná parcela je v súčasnosti nezastavaná. V minulosti na nej stála drevená chata, ktorá bola napojená na rozvod vody, kanalizácie, elektriky. Vývody elektriky sú viditeľné ešte v teréne. Na parcele sa môžu vyskytovať základy, resp. pozostatky zo základov po bývalej chate.
Podľa platného územného plánu mesta Vysoké Tatry sa parcela nachádza v ploche Bb – zmiešanom území s dominantnou funkciou bývania v bytových domoch, kde je plocha určená prednostne pre rôzne druhy málopodlažných bytových domov určené na trvalé bývanie. Objekty môžu mať 3 NP + 1 podkrovie. Index zastavaných plôch, ktorý udáva pomer plôch zastavaných budovami vo vymedzenom území regulačného bloku k celkovej výmere vymedzeného územia regulačného bloku (VH 37) je 0,15.

Pozemok je z ciest prístupný po parcele KNC č. 1558/7, na tejto parcele sa nachádza i cesta, ktorá vedie zo severnej strany hodnotenej parcely. Cesta z východnej strany parcely vedie po p.č. 1545. Obidve parcely 1558/7 i 1545 nemajú založený LV, sú vedené v druhu pozemku „zastavaná plocha a nádvoria“. Podľa evidencie „E“ stavu je vlastníkom okolitých pozemkov Slovenská republika. Pre hodnotenú parcelu nie je na týchto parcelách dohodnuté zapísané právo. Priamy prístup na parcelu je potrebné doriešiť.

Pozemok má obdĺžnikovitý tvar. Pozdĺžnou osou je orientovaný v smere severozápad – juhovýchod. Parcela sa nachádza pod úrovňou prístupovej cesty. Terén je upravený do rovinata. Okolitý pozemok je vystavaný zo severnej a severozápadnej strany, z ostatných strán sa prirodzene zvažuje. Na parcele sa vyskytujú už náletové dreviny. Z južnej strany je les. Parcela i celé okolie sa nachádza na území Tatranského národného parku. V minulosti bola parcela napojená na rozvod vodovodu, kanalizácie, elektriky. Možnosť napojenia na tieto rozvody trvá a je aj na plyn.

Jednu cenovú ponuku môžu spoločne predložiť aj viacerí záujemcovia naraz, ale predložiť môžu cenovú ponuku len na nehnuteľnosť ako celok, s vymedzením podielov, ktoré nadobudnú do podielového spoluvlastníctva.

Primeraná cena nehnuteľnosti je vo výške 21 100 € (slovom: dvadsaťjedentisícsto EUR) a je stanovená Znaleckým posudkom č. 5/2018 zo dňa 10.3.2018, ktorý bol vypracovaný znalkyňou Ing. Emíliou Hudzíkovou, so sídlom Zimná 3585/1, 058 01 Poprad, evid. č. znalca 911250 – ako všeobecná hodnota nehnuteľnosti za účelom prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Postup na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 21 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky; pri osobnom doručení v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 hodiny, (piatok do 12.00 hod.). Lehota na doručenie písomných cenových ponúk končí 9.8.2019 o 12.00 hod.
Písomná ponuka musí byť v stanovenej lehote aj fyzicky doručená (poštou alebo osobne) správcovi na adresu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, 059 84 Vyšné Hágy 1. Ponuka musí byť v riadne zalepenej obálke s označením na obálke „Elektronická aukcia – KNC p.č. 1558/6 – NEOTVÁRAŤ“, s označením odosielateľa – záujemcu (v súlade so zápisom v príslušnom registri – obchodný, živnostenský, iný, resp. podľa občianskeho preukazu).

Požiadavky na obsah cenovej ponuky:
Cenová ponuka vyjadrená pevnou sumou v eurách najmenej vo výške primeranej ceny musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu:
• pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, rodinný stav, bankové spojenie, číslo účtu v tvare IBAN, kontaktné údaje: e-mail, telefón a podpis záujemcu, doklad o zložení zábezpeky.
• pri právnickej osobe: obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO, bankové spojenie, číslo účtu v tvare IBAN, štatutárny zástupca, výpis z Obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac, kontaktné údaje: e-mail, telefón a podpis záujemcu, doklad o zložení zábezpeky.
Záujemca musí v ponuke ďalej uviesť popis nehnuteľného majetku podľa tohto oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene euro, účel využitia nehnuteľnosti.
Záujemca je ďalej povinný priložiť k cenovej ponuke aj čestné vyhlásenie, že nie je spriaznenou osobou s iným záujemcom (v zmysle ust. § 8aa ods. 4 písm. a) bod 1. zákona č. 278/1993 Z.z.).
Ponuka, ktorá nebude predložená v zmysle Postupu na predloženie cenovej ponuky, Požiadaviek na obsah cenovej ponuky a v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 278/1993 Z.z.), bude z elektronickej aukcie vylúčená. Podľa § 8aa ods. 4 písm. a) zákona č. 278/1993 Z.z. správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
(- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.)

Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 2 000 €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK21 8180 0000 0070 0028 9010, VS: 15586 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje §8ab ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z.

Správca si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť.

Elektronická aukcia na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu sa uskutoční v prípade splnenia zákonných podmienok. Záujemcovia, ktorí splnili podmienky podľa Postupu na predloženie cenovej ponuky, Požiadaviek na obsah cenovej ponuky a ponúkli najmenej primeranú cenu, budú minimálne 5 dní pred začiatkom elektronickej aukcie vyzvaní na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Takýmto záujemcom budú zaslané na e-mailové adresy, ktoré uviedli v cenovej ponuke, všetky zákonom stanovené informácie o elektronickej aukcii. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.
Úspešného záujemcu správca vyzve k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, kúpnu zmluvu vyhotovuje správca.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 71133
Parcelné číslo pozemku 1558/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 292 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva LV 139
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 21
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 21
Protokol 1567747845_zapisnica_p.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Meno manželia Ing. Jozef Feťko a Ing. Mária Feťková
Sídlo Mošurov 49
Cena 67201 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1567748501_zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_ea.pdf