Pozemok Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ľubica Pilátová
lubica.pilatova@minv.sk
tel.: 032/7411309

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Nové Mesto nad Váhom
Katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nové Mesto nad Váhom
Dátum zverejnenia ponuky: 14.02.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.02.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.03.2020

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 600,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 2446
Primeraná cena: 6 600,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 73189
Parcelné číslo pozemku 814/1
Druh pozemku orná pôda
Výmera 1154 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 6628
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ide o pozemok, na ktorý nie je priamy prístup. Susedné parcely sú vo vlastníctve súkromných subjektov a z pozemku nie je priamy prístup na cestnú komunikáciu. Pozemok je zaťažený, resp. znečistený, stavebným odpadom (betónové panely) a na časti pozemku sú nálety listnatých stromov.

Výherca ponuky

Meno EUROPUR s.r.o.
Sídlo Novonosická 503/5, 020 01 Púchov
Cena 9000 €
IČO 36305383
Stav úspešný predaj
Protokol 1583402073_zapisnica_komisia_nmnv_050320.doc