Pozemok p. č. 7999/1, Komárno, Komárno


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Angela Mojsesová
angela.mojsesova@minv.sk
tel.: 0961 30 5448

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Komárno
Obec: Komárno
Katastrálne územie: Komárno
Adresa ponúkaného majetku štátu: ul. Veľký rad Komárno
Dátum zverejnenia ponuky: 13.02.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.02.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.03.2020

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 54 090,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Pozemok, Komárno p. č. 7999/1 - NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu Centrum podpory Nitra, odd. nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
-u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
-u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Ministerstvo vnútra si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 73178
Parcelné číslo pozemku 7999/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 2806 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 11229
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1584967092_zapis._elektronickej_aukcie__ii._kolo.doc