pozemok registra E kat.úz. Jelka, Jelka


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: JUDr. Alena Foltýnová
alena.foltynova@minv.sk
tel.: 0335564316

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Galanta
Obec: Jelka
Katastrálne územie: Jelka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Jelka 246
Dátum zverejnenia ponuky: 13.02.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.02.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.03.2020

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 460,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta zapísaného na LV č. 685 ako parcela reg. EKN parc. č. 711/2, ide o pozemok, ktorý je súčasťou oploteného dvora s rodinným domom s.č. 246, podiel 1/1. Správca si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie zrušiť. Okresný úrad Trnava vylúči cenové ponuky osôb blízkych, majetkovo a personálne prepojených s iným záujemcom, cenovú ponuku záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou. Cenové ponuky s uvedením ponúknutej ceny doručte v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ- cenová ponuka JELKA" na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, Majetkovoprávny odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava.
Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie, t. j. v termíne do 05.03.2020.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 73186
Parcelné číslo pozemku 711/2
Druh pozemku záhrada
Výmera 92 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 685
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1583826726_zapisnica_jelka.doc