Pozemok v k.ú. Môlča, značka: Neotvárať/2019/003575/ME, Môlča, Môlča


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Zuzana Merešová
zuzana.meresova@minv.sk
tel.: 048/4306 305

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Môlča
Katastrálne územie: Môlča
Adresa ponúkaného majetku štátu: Môlča
Dátum zverejnenia ponuky: 11.07.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 01.08.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: nie

Primeraná cena: 3 030,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy
odosielateľa.
Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu:
Neotvárať/2019/003575/ME, Môlča a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 15 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Lehota na doručenie cenových ponúk začína plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia ponuky. Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná.
Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom.
Správca si v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.
Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u Mgr. Merešovej
na pracovisku Okresného úradu Banská Bystrica, majetkovo právny odbor, Námestie Ľ. Štúra 5943/1, Banská Bystrica,
048/4306305.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 71134
Parcelné číslo pozemku 424
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 530 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 40
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Mgr. Miroslav Kochan
Sídlo Rudohorská 11
Cena 5401 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1566971656_zapisnica_opk.doc