Pozemok v k.ú. Orkucany, mesto Sabinov, parc. KNC č. 767, Sabinov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Prešov
IČO:
Adresa správcu: Námestie mieru 3
Mesto: Prešov
PSČ: 081 92
Kontaktná osoba: JUDr. Daniela Švarná
daniela.svarna@minv.sk
tel.: 051/7485941

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Sabinov
Obec: Sabinov
Katastrálne územie: Orkucany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Orkucany
Dátum zverejnenia ponuky: 11.06.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.06.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 010,00 €

Poznámka k ponuke:
Ponuky žiadame zaslať v zalepenej obálke s označením čísla osobitného ponukového konania a poznámkou: "Neotvárať-OPK"

Pozemok
 
Identifikačné čislo 70689
Parcelné číslo pozemku 767
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 782 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 749
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Jozef Kanuščák
Sídlo Lipany
Cena 2200 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1562242861_orkucanyopkzapisnica1.kolo.doc