Predaj pozemku v k.ú. Strihovce, okres Snina (2.kolo), Strihovce


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Frič
igor.fric@minv.sk
tel.: 0961805496

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Snina
Obec: Strihovce
Katastrálne územie: Strihovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Strihovce
Dátum zverejnenia ponuky: 10.06.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.06.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 6 930,00 €

Poznámka k ponuke:
Žiadame záujemcu, aby svoju ponuku na odkúpenie prebytočného nehnuteľného majetku štátu doručil (listom alebo osobne na podateľňu KRPZ Prešov) najneskôr do 24.06.2019 do 15:00 v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej "2. kolo OPK - pozemok v k.ú. Strihovce" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu - Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 70684
Parcelné číslo pozemku 489
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 4484 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 73
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu