Prenájom nebytového priestoru na Partizánskej ulici v Bardejove, Bardejov


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PhDr. Dana Jaščurová
dana.jascurova@minv.sk
tel.: 0961805478

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bardejov
Obec: Bardejov
Katastrálne územie: Bardejov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Partizánska 42, 085 01 Bardejov
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor na prízemí budovy so súp. č. 1577, evidovanej na LV č. 3208 o výmere 1,00 m2 , vhodný na umiestnenie nápojového kávomatu.
Výška trhového nájomného je minimálne 210,00 €/m²/rok, predpokladané prevádzkové náklady vo výške 200,00 € ročne (ele.energia, vodné, vývoz a likvidácia TKO).
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 210€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 25.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 26.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.12.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "Prenájom nebytového priestoru na Partizánskej ulici v Bardejove – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov alebo osobne do podateľne do 15:00 hod. najneskôr 07.12.2022.
V písomnej ponuke uvedie záujemca vlastnú cenovú ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako je trhové nájomné, ktorého výška predstavuje sumu za meter štvorcový na rok. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
* ktorý je podľa §9 zákona č. 7/20015 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
* ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená,
* ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou

Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky.