Prenájom nebytového priestoru vhodného na snackového automatu v ÚVN SNP Ružomberok-FN, Ružomberok


nové

Správca ponuky

Správca: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
IČO: 319 36 415
Adresa správcu: gen Miloša Vesela 21
Mesto: Ružomberok
PSČ: 03426
Kontaktná osoba: Ing. Ján HUBA
hubaj@uvn.sk
tel.: +421 44 438 2431, +421 915 987 786

Údaje o ponuke

Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: ÚVN SNP Ružomberok-FN, ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor v celkovej výmere 1 m2, nachádzajúcich sa na I.NP stavby súpisného č. 5093 – Chirurgický pavilón, na pozemku parc.č. 6400 – zastavaná plocha a nádvorie o celk.výmere 3.398 m2. Stavba a pozemok sú evidované na liste vlastníctva 4790 v okrese Ružomberok, obci Ružomberok, katastrálnom území Ružomberok v prospech vlastníka – SR, správcu ÚVN SNP Ružomberok – FN nachádzajúci sa na ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok,
a/ Min. výška nájomného za prenajímanú plochu nebytových priestorov: 1000,- € / 1 m2 / rok
b/ Účel nájmu: nebytový priestor vhodný na umiestnenie snackového automatu
c/ Heslo a označenie obálky: NÁJOM, SNACKOVÝ AUTOMAT, ÚVN 1
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1000€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.03.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.03.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.03.2019Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM, SNACKOVÝ AUTOMAT, ÚVN 1“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, alebo osobne na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, v prac. dobe od 07.00 hod. do 12.00 hod. alebo v podateľni nemocnice.
Náležitosti ponuky:
A. U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, IČO, DIČ DPH, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia priestorov, ponúknutá cena v € za prenajímaný nebytový priestor – cena za 1 m2 / rok, pečiatku a podpis záujemcu. V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.
B. U právnických osôb – názov, sídlo, IČO, DIČ DPH, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutá cena v € za prenajímané nebytový priestor – cena za 1 m2 / rok, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby. V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.
C. Jediným kritériom je ponúknutá najvyššia – najvýhodnejšia cena nájomného za prenajímané priestory, vyjadrená v € za 1 m2 / rok s rozpísaním ponúknutej ceny za mernú jednotku vyjadrenú číslom a slovom. Do nájomného nie je započítaná cena za elektrickú energiu, vody a iné služby spojené s prenájmom priestorov. Tieto platby budú dohodnuté s víťazným záujemcom v zmysle platných právnych predpisov v nájomnej zmluve.
D. Ak ponuka nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou, ponuka nebude akceptovaná. Bude vylúčená. Ponuka nesmie obsahovať žiadne výhrady voči požadovaným podmienkam prenajímateľa. Ostatné náležitosti ponuky je možné doplniť podľa požiadaviek organizátora v ním stanovenom termíne
E. Prenajímateľ, resp. vyhlasovateľ si vyhradzuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku:
a) zrušiť,
b) zrušiť, pokiaľ sa podstatne zmenili podmienky, za ktorých bolo vyhlásené,
c) odmietnuť všetky predložené ponuky,
d) odmietnuť a odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka záujemcu nedosahuje výšku trhového nájomného,
e) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku ponukového konania,
f) právo vybrať z ponúk, ktoré splnili všetky požadované podmienky.
V prípade potreby môže správca vyhlásenie prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku opakovať.
F. Obhliadka miesta nájmu sa uskutoční na základe telefonického dohovoru, najneskôr však do 22.3.2019 do 12.00 hod. na tel. č. 0918 763 928.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...