Prenájom nebytových obchodných priestorov v budove PÚ SR v Prešove na Hlavnej ulici č. 115, Prešov


nové

Správca ponuky

Správca: Pamiatkový úrad, Bratislava
IČO: 31755194
Adresa správcu: Cesta na Červený most č. 6
Mesto: Bratislava
PSČ: 814 06
Kontaktná osoba: Ing. Emília Sýkorová
Emilia.Sykorova@pamiatky.gov.sk
tel.: 02/204 64 203

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Prešov, Hlavná ulica č. 115
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o celkovej výmere 158 m² sa nachádzajú na prízemí budovy Pamiatkového úradu SR v Prešove na Hlavnej ulici č. 115, súpisné číslo 2928, parcelné číslo 14, evidované na LV č. 802. Nebytové priestory sa nachádzajú v prednej časti objektu a majú spoločný vstup. Ponúkaný nebytový priestor sa skladá z: miestnosť č. 1 vo výmere 51,00 m², miestnosť č. 2 vo výmere 19,60 m², miestnosť č. 3 vo výmere 15,70 m², miestnosť č. 4 vo výmere 58,50 m², miestnosť č. 5 vo výmere 5,50 m², miestnosť č. 6 vo výmere 7,70 m². Nebytové priestory sú vhodné na obchodné priestory.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 84€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 12.01.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.01.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.01.2021

Termín obhliadky: Obhliadka nebytového priestoru sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s kontaktnou osobou správcu na tel. č. 02/20464203 (Ing. Emília Sýkorová), alebo mailom na adrese: emilia.sykorova@pamiatky.gov.sk


Poznámka k ponuke:
Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaného nebytového priestoru s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky minimálne vo výške stanoveného trhového nájomného za 1 m² v eurách na 1 rok, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením: "NEOTVÁRAŤ - nájom Prešov, Hlavná ul. č. 115" - na prednej strane obálky uviesť meno, priezvisko, adresu, resp. sídlo.
Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie.
Na cenové ponuky doručené neskôr, správca nebude prihliadať.
Cenové ponuky doručiť na adresu správcu:

Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most č. 6
814 06 Bratislava

Kritérium vyhodnotenia: najvyššia ponúknutá cena nájomného
Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady, ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného.
Ak cena žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť.
Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť bez udania dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...