Prenájom nebytových priestorov Banská Bystrica, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: Ing. Jana Semanová, Danica Jablonská
jana.semanova@ssc.sk, danica.jablonska@ssc.sk
tel.: 048/4343206, 048/4343214

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Predmetom prenájmu sú kancelárske priestory nachádzajúce sa na 5., 6. a 7. poschodí administratívnej budovy (AB) správcu:
- 5. poschodie: kancelária č. 504/1, 2 o výmere 39,6 m2,
- 6. poschodie: kancelária č. 601 o výmere 13,09 m2, kancelária č. 602 o výmere 13,10 m2, kancelária č. 603 o výmere 13,05 m2, kancelária č. 604 o výmere 13,00 m2, kancelária č. 605 o výmere 13,00 m2, kancelária č. 606 o výmere 12,90 m2, kancelária č. 607 o výmere 13,00 m2, kancelária č. 608 o výmere 12,20 m2, kancelária č. 609 o výmere 25,40 m2, kancelária č. 610 o výmere 13,10 m2, kancelária č. 611 o výmere 26,40 m2, kancelária č. 612 o výmere 12,90 m2, kancelária č. 613 o výmere 13,10 m2, kancelária č. 614 o výmere 13,10 m2, samostatná miestnosť na chodbe - archív o výmere 7,21 m2, samostatná chodba o výmere 43,40 m2 a spoločné priestory o výmere 113,60 m2
- 7. poschodie: kancelária č. 701 o výmere 12,80 m2, kancelária č. 702 o výmere 12,60 m2, kancelária č. 703 o výmere 12,80 m2, kancelária č. 704 o výmere 13,05 m2, kaneclária č. 705 o výmere 13,05 m2, kancelária č. 709 o výmere 11,60 m2, kancelária č. 710 o výmere 12,60 m2, kancelária č. 711 o výmere 25,90 m2
- 11 parkovacích plôch pred AB, každá o výmere 12 m2
- uzamykateľná garáž pre 2 osobné motorové vozidlá o výmere 36,60 m2
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: najskôr od 01.02.2020 maximálne 5 rokov
Trhové nájomné: 82€ / kancel. priestor 1 m2 / Rok
55€ / chodba, archív 1 m2 / Rok
38€ / spol. priestory 1 m2 / Rok
27€ / garáž 1 m2 / Rok
6€ / park. plocha 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 10.07.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.07.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.07.2019Poznámka k ponuke:
Prenájom parkovacej plochy alebo garáže je podmienený súčasným prenájmom kancelárskych priestorov. Samotný prenájom parkovacej plochy alebo garáže nie je možný.
Úhrada vedľajších nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov (dodávka tepla, elektrickej energie, vodné, stočné, upratovanie spoločných priestorov, výkon strážnej služby, odvoz odpadu) nie je zahrnutá vo výške nájomného. Táto bude dojednaná pri podpise nájomnej zmluvy.
Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica v zapečatenej obálke s označením "Ponukové konanie 6240 - neotvárať!"
Správca prenajme majetok štátu záujemcovi, ktorý v ponukovom konaní ponúkne najvyššie trhové nájomné. Správca akceptuje cenovú ponuku vyjadrenú len pevnou sumou za každý predmet nájmu zvlášť, pričom vo svojej cenovej ponuke uvedie konkrétnu kanceláriu, ktorá je predmetom záujmu. Správca odstúpi od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...