Prenájom nebytových priestorov za účelom umiestnenia výdajného nápojového automatu, Sučany


Správca ponuky

Správca: Psychiatrická liečebňa, Sučany
IČO: 17335612
Adresa správcu: Hradiská 20
Mesto: Sučany
PSČ: 038 52
Kontaktná osoba: Lenka Fiolekova
ekon.nam@plsucany.sk
tel.: 0903450634

Údaje o ponuke

Okres: Okres Martin
Obec: Sučany
Katastrálne územie: Sučany
Adresa ponúkaného majetku štátu: 038 52 Sučany, Hradiská 23
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o výmere 1 m2 (s prípojkou vody) za vchodom do príjmovej časti na prízemí stavby "administratíva, kuchyňa, kotolňa ai." súp. č. 876 na parcele registra "C" číslo 1905/5, LV č. 1911, k.ú. Sučany
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 144€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.09.2022Poznámka k ponuke:
Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na adresu Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany poštou alebo na sekretariát riaditeľa liečebne v uzatvorenej obálke s identifikačnými údajmi záujemcu a označením "NEOTVÁRAŤ - NÁJOM" najneskôr v posledný deňa lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do 06.09.2022 do 14.00 hod. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať ponúkanú výšku nájmu za m2/rok, ktorá nesmie byť nižšia ako trhové nájomné, účel využitia nebytového priestoru, špecifikácia nebytovaného priestoru podľa oznámenia v registri, identifikačné údaje záujemcu, podpis záujemcu, u PO podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, doklad preukazujúci oprávnenie podnikať v činnosti, na ktorú bude predmet nájmu nájomcom užívaný. Trhové nájomné je určené vo výške 144,00 €/m2/rok a nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom, tieto budú vyčíslené nájomcovi samostatne a nájomca je ich povinný hradiť. Akceptované budú len ponuky vyjadrené pevnou sumou. Účel nájmu nesmie narušiť účel užívania celej budovy zdravotníckeho zariadenia. Ak sa na záujemcu (FO, PO) vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s týmto záujemcom len vtedy, ak je zapísaný v tomto registri. Správca majetku štátu je povinný odstúpiť od ponukového konania, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného, alebo ak účel nájmu bude v rozpore s užívaním budovy zdravotníckeho zariadenia. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Výherca ponuky

Meno Vladimír Borko T 613
Sídlo Veľkonecpalská 148, 971 01 Prievidza
Cena 3946 €
Stav úspešná
Protokol 1662703034_zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk.pdf