Prenájom nebytových priestorov Zvolen, Zvolen


Správca ponuky

Správca: Ústav ekológie lesa SAV
IČO: 00679071
Adresa správcu: Štúrova 2
Mesto: Zvolen
PSČ: 960 53
Kontaktná osoba: Ing. Alena Babicová
babicova@ife.sk
tel.: 045/5241100

Údaje o ponuke

Okres: Okres Zvolen
Obec: Zvolen
Katastrálne územie: Zvolen
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ľ. Štúra 2
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory v administratívnej budove ÚEL SAV vo Zvolene, stavba súp.č. 1774 postavená na pozemku parcela registra "C", parcel. č.1060/4, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1566 m2, zapísaný na LV č. 6388, k.ú. Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen.
Ide o časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí vpravo, kancelársky priestor, miestnosť č. 012 o výmere 20,70 m2 .
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 766€ / 20,7 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 12.06.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.06.2019

Termín obhliadky: podľa dohody