Prenájom nebytových priestorov Zvolen, Zvolen


nové

Správca ponuky

Správca: Ústav ekológie lesa SAV
IČO: 00679071
Adresa správcu: Štúrova 2
Mesto: Zvolen
PSČ: 960 53
Kontaktná osoba: Ing. Alena Babicová
babicova@ife.sk
tel.: 045/5241100

Údaje o ponuke

Okres: Okres Zvolen
Obec: Zvolen
Katastrálne územie: Zvolen
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ľ. Štúra 2
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory v administratívnej budove ÚEL SAV vo Zvolene, stavba súp.č. 1774 postavená na pozemku parcela registra "C", parcel. č.1060/4, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1566 m2, zapísaný na LV č. 6388, k.ú. Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen.
Ide o časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí vpravo, kancelársky priestor, miestnosť č. 012 o výmere 20,70 m2 .
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 766€ / 20,7 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 12.06.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.06.2019

Termín obhliadky: podľa dohody

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...