rodinný dom s pozemkami Horné Zelenice - VEA 2. kolo, Horné Zelenice


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Mészárosová
Ivana.Meszarosova@minv.sk
tel.: 0335564321

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Hlohovec
Obec: Horné Zelenice
Katastrálne územie: Horné Zelenice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Horné Zelenice 37
Dátum zverejnenia ponuky: 11.06.2021
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.07.2021

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 3 500,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 2021001532
Primeraná cena: 47 610,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu ( 2. kolo) na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe, t. j. súbor nehnuteľností zapísaných na LV č. 265, vo vlastníctve SR v podiele 1/1, v k. ú. Horné Zelenice, obec Horné Zelenice, okres Hlohovec a to menovite: rodinný dom súp. č. 37 na parc. č. 69 ( príslušenstvo k rodinnému domu je uvedené v znaleckom posudku č. 65/2020 zo dňa 15.11.2020), parc.č. 69 a parc. č. 68 ( záhrada) . Vypratanie a vyčistenie predávaných nehnuteľností je na náklady kupujúceho. Dom je napojený na inžinierske siete: vodovod, plyn, vzdušná prípojka NN, kanalizácia do žumpy. Rodinný dom s prístavbami je neobývaný, zariadený, neudržiavaný, čiastočne poškodený, v zlom technickom a hygienickom stave. Prístup k nehnuteľnostiam je priamo z verejnej komunikácie. Stavba rodinného domu s prístavbami tvorí jeden celok. Pozostáva z troch častí: predná pôvodná stavba a dve prístavby. Dom je založený na betónových základoch alebo kamenných základoch a podmurovke z tehlového muriva a kameňa. Obvodové múry sú z plných pálených tehál hr. do 400 mm. Predná stavba je murovaná z nepálených tehál. Ako zdroj vykurovania slúžia plynové kachle (gamatky). V dome sú rozvody studenej vody , ohrev TÚV bol zabezpečený ohrievačom vody na pevné palivo.
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " VEA 2. KOLO, NEHNUTEĽNOSTI HORNÉ ZELENICE – NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 14.07.2021. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. Termín obhliadky bude dohodnutý na základe telefonického dohovoru so záujemcom. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb: 1) meno a priezvisko, 2) trvalé bydlisko, 3) telefónny kontakt, 4) e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, 5) špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, v časti vyhlásenie elektronickej aukcie, 6) účel využitia, 7) ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a 8) podpis záujemcu.
U právnických osôb: 1) názov, 2) sídlo, 3) IČO, 4) telefónny kontakt, 5) e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, 6) meno a priezvisko zodpovednej osoby zabezpečujúcej komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, 7) špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, v časti vyhlásenie elektronickej aukcie, 8) účel využitia, 9) ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, 10) podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 3500,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 0074, VS: 2021001532 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk, t. j. do 14.07.2021.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú akciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.
Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie ( 2. fáza elektronickej aukcie) .
Podľa § 8ab ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu správca vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky (doručili svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote na adresu správcu, vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom), na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú záujemcom zaslané prostredníctvom e-mailu a budú obsahovať všetky potrebné informácie v súlade s § 8ab ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, t. j. informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických parametroch potrebných na pripojenie do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom podmienok predkladania cenových ponúk, priebehu a trvania elektronickej aukcie. Východiskovou cenou elektronickej aukcie bude najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny zníženej o 10 % ( primeraná cena 52900 znížená o 10% = 47610 EUR), ktorá bola ponúkaná v rámci vyhlásenia 2. kola elektronickej aukcie. Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky.Stavba
 
Identifikačné čislo 75961
Súpisné číslo stavby 37
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 69
Číslo listu vlastnictva 265
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Príslušenstvo je uvedené v znaleckom posudku č. 65/2020 zo dňa 15.11.2020 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD., zapísanom v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Stavebníctvo, odvetviach Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom 914986.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75962
Parcelné číslo pozemku 68
Druh pozemku záhrada
Výmera 435 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 265
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75963
Parcelné číslo pozemku 69
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 762 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 265
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu