VEA 1. kolo Budova VKV r. sieť s pozemkom a stožiarom v lokalite lyžiarskeho strediska Malinô Brdo, Ružomberok, Ružomberok


Správca ponuky

Správca: ÚVTOS Ružomberok
IČO: 00738379
Adresa správcu: Dončova 6
Mesto: Ružomberok
PSČ: 03401
Kontaktná osoba: Štefan Oravec
stefan.oravec@zvjs.sk, michal.nemcek@zvjs.sk
tel.: 044/2832503, 044/2832507

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružomberok súpisné č. 4269, 034 01 Ružomberok - lokalita lyžiarske stredisko Malinô Brdo
Dátum zverejnenia ponuky: 16.08.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 17.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.10.2022

Termín obhliadky: Obhliadka nehnuteľného majetku sa uskutoční po predchádzajúcej dohode záujemcu (záujemcov) na tel. čísle +421/44/4324035-6, kl. 503, 507
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 34 900,00 €

Poznámka k ponuke:
Budova je situovaná v Národnom parku Veľká Fatra v rekreačnej lokalite Malinô Brdo. Objekt slúžil na prevádzku VKV rádiovej siete. Je prízemná so sedlovou strechou. Dispozične sa skladá - závetrie, zádverie, miestnosť technologického zariadenia. Súčasťou budovy je stožiar vysoký 12 m. V budove sa v roku 2016 zrealizovala nová elektroinštalácia umelého osvetlenia a silnoprúdových rozvodov.
Cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou v eurách najmenej vo výške primeranej ceny, podľa tohto oznámenia, vyžaduje správca majetku štátu na doručenie ponúk v obálke označenej „VEA 1. kolo - VKV r. sieť Malinô Brdo - neotvárať" na adresu :
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dončova 6
034 01 Ružomberok.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne v lehote na doručovanie ponúk odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a/alebo e-mailovú adresu.
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a/alebo e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v stanovenej lehote alebo nebude spĺňať požadované podmienky, nebude akceptovaná. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena.

Stavba
 
Identifikačné čislo 78705
Súpisné číslo stavby 4269
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 14733/2
Číslo listu vlastnictva 6440
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78706
Parcelné číslo pozemku 14733/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 85 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6440
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav zrušené
Protokol 1663058609_zrusenie_ea_malino_brdo.doc