VEA 1. kolo - Nehnuteľnosti k.ú. Malacky, Malacky


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo zdravotníctva SR
IČO: 165565
Adresa správcu: Limbová 2
Mesto: Bratislava 37
PSČ: 83752
Kontaktná osoba: Zuzana Lomnická
zuzana.lomnicka@health.gov.sk
tel.: +421 2 59373336

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Malacky
Obec: Malacky
Katastrálne územie: Malacky
Adresa ponúkaného majetku štátu: Malacky
Dátum zverejnenia ponuky: 05.08.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 06.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.09.2022

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 235 224,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK25 8180 0000 0070 0015 0131
Zábezpeka variabilný symbol: 00165565
Primeraná cena: 2 352 247,00 €

Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo „VEA 1. kolo – Nehnuteľnosti k.ú. Malacky - NEOTVÁRAŤ“, poštou na korešpondenčnú adresu správcu Limbová 2, 837 52 Bratislava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku doručiť počas stránkových hodín do podateľne správcu.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konanie elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb - názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručia na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúknu aspoň primeranú cenu, budú nami na zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky.
Podľa § 8a ods.4 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov správca požaduje zloženie zábezpeky v peňažných prostriedkoch. Zábezpeka musí byť pripásaná na účet správcu do konca lehoty na doručenie cenových ponúk.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78736
Parcelné číslo pozemku 5613/18
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 4552 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78737
Parcelné číslo pozemku 5613/151
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1501 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78738
Parcelné číslo pozemku 5613/152
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 14 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78739
Parcelné číslo pozemku 5613/187
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 997 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78740
Parcelné číslo pozemku 5613/188
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 177 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78741
Parcelné číslo pozemku 5613/189
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1025 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78742
Parcelné číslo pozemku 5613/190
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 284 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78743
Parcelné číslo pozemku 5613/191
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 86 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78744
Parcelné číslo pozemku 5613/192
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2173 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 78745
Súpisné číslo stavby rozostavaná výrobná hala bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 5613/151
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 78746
Súpisné číslo stavby rozostavaná trafostanica bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 5613/152
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu