Vyhlásenie elekt. aukcie 3. kolo - Budova s pozemkom Trenčianske Teplice, Trenčianske Teplice


Správca ponuky

Správca: Centrum účelových zariadení
IČO: 42137004
Adresa správcu: Rekreačná 13
Mesto: Piešťany
PSČ: 921 01
Kontaktná osoba: Alena Vachová
alena.vachova@cuz.sk
tel.: 0918 653 425

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Trenčín
Obec: Trenčianske Teplice
Katastrálne územie: Trenčianske Teplice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Trenčianske Teplice
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 11.02.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 12.02.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.03.2019

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční po dohode na základe e-mailovej požiadavky na e-mail: alena.vachova@cuz.sk najneskôr do 18.02.2019 do 12.00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 9 030,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK9581800000007000527365
Zábezpeka variabilný symbol: 2018009
Primeraná cena: 90 300,00 €

Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 3. kolo - Budova s pozemkom Trenčianske Teplice" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany). Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 11.03.2019. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb - názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú nami na zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky.
Podľa § 8a ods. 4 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov správca požaduje zloženie zábezpeky v peňažných prostriedkoch. Zábezpeka musí byť PRIPÍSANÁ NA ÚČET správcu do konca lehoty na doručenie cenových ponúk.

Stavba
 
Identifikačné čislo 69195
Súpisné číslo stavby Budova s.č. 383
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 482/2
Číslo listu vlastnictva 404
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo záhradný domček, ploty, vodovodná prípojka, elektrická prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, vodomerná šachta, vonkajšie schody pred vstupom do domu, žumpa, vonkajšie schody
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69196
Parcelné číslo pozemku 482/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 345 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 404
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 69197
Parcelné číslo pozemku 482/6
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 434 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 404
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 4
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 4
Protokol 1552469810_trencianske_teplice__zapisnica_i._faza.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Meno Ing. Vojtek Anton
Sídlo Ľ. Štúra 12/15, 018 61 Beluša
Cena 91001 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1554796345_trencianske_teplice__zapisnica_z_ukoncenia_ea.pdf