Vyhlásenie elektronickej aukcie - 3. kolo, Kaštieľ s priľahlým parkom v Klátovej Novej Vsi - národná kultúrna pamiatka, Klátova...


nové

Správca ponuky

Správca: Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO: 00166197
Adresa správcu: Lamačská cesta 3/C
Mesto: Bratislava
PSČ: 840 05
Kontaktná osoba: Robert Mihálka
robert.mihalka@statistics.sk
tel.: 02/50236445

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Partizánske
Obec: Klátova Nová Ves
Katastrálne územie: Klátová Nová Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Klátová Nová Ves č. 177
Dátum zverejnenia ponuky: 04.08.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 05.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.09.2022

Termín obhliadky: Po dohode na tel. č. 038 / 2210903, +421 911 024 039
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 202 300,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK24 8180 0000 0070 0007 2452
Zábezpeka variabilný symbol: 2411
Primeraná cena: 2 023 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Štatistickým úradom SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 (ďalej len "správca") v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje 3. kolo elektronickej aukcie na predaj kaštieľa s priľahlým parkom v Klátovej Novej Vsi.

Od roku 1977 je celý areál vyhlásený za kultúrnu pamiatku, ktorá je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkové-ho fondu pod č.: 2279/1-2.
Majetok je podrobne špecifikovaný v Znaleckom posudku číslo 77/2022 zo dňa 04. 04. 2022, ktorý vypracoval Ing. Peter Vinkler, znalec v odbore stavebníctvo - odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti, pozemné stavby evidenčné číslo 913 776, Čerešňová 3/A, Chorvátsky Grob, kde je stanovená všeobecná hodnota stavieb a pozemkov spolu na 2 890 000,00 eur (slovom: dvamilióny osemstodeväťdesiattisíc eur). V zmysle ustanovenia §8aa ods. 5 zákona je táto cena znížená o 30% na cenu 2 023 000,00 eur (slovom: dvamilióny dvadsaťtritisíc eur). Správca vyžaduje od záujemcov zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% z primeranej ceny, čo predstavuje sumu 202 300,00 eur, na účet v Štátnej pokladnici,
IBAN: SK24 8180 0000 0070 0007 2452, variabilný symbol: 2411.
Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk. Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s použitím finančnej zábezpeky na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim.
Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie odstúpil, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení elektronickej aukcie, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie.

Cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu správcu: Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45, v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu a obálku označí heslom "ELEKTRONICKÁ AUKCIA 3. kolo, kaštieľ s parkom v Klátovej Novej Vsi - NEOTVÁRAŤ".
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas príprav a konania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie zábezpeky, doklad o zložení zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis záujemcu,
- u právnických osôb: názov, sídlo, telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie zábezpeky, doklad o zložení zábezpeky, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti
Správca je povinný vylúčiť z elektronickej aukcie cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená, alebo nebola vyjadrená jednou pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Všetci záujemcovia, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Na záujemcami zadané e-mailové adresy budú zaslané všetky zákonom stanovené informácie ohľadom prístupového hesla do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do aukčného systému a ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie. Pre účasť v elektronickej aukcii je nevyhnutné byť pripojený k internetu.
Úspešným sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou cenou. Toho vyzve správca na uzavretie zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží kupujúcemu správca. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom, alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu.

Stavba
 
Identifikačné čislo 78725
Súpisné číslo stavby 177
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 240
Číslo listu vlastnictva 281
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Kaštieľ - školiace stredisko.
Stavba
 
Identifikačné čislo 78726
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 239/7
Číslo listu vlastnictva 281
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Hospodárska budova na uskladnenie záhradných mechanizmov, dielňa, garáž.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78727
Parcelné číslo pozemku 239/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 34527 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 281
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo - oplotenie areálu z kameňa a muriva, brány - 4ks
- studňa
- vodovodná prípojka
- armatúrová šachta s oceľovým poklopom
- kanalizačná prípojka DN 125
- kanalizačná prípojka DN 150
- kanalizačná prípojka DN 200
- kanalizačná prípojka DN 300
- žumpa železobetónová s poklopom - 3x
- spevnené plochy okolo objektu z asfaltu, podklad betón
- spevnené plochy okolo objektu z dlažobných kociek kladených do piesku
- spevnené plochy okolo objektu z betónovej dlažby kladenej do piesku
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78728
Parcelné číslo pozemku 239/6
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 2100 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 281
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78729
Parcelné číslo pozemku 239/7
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 88 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 281
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Pozemok, na ktorom stojí hospodárska budova bez súpisného čísla.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78730
Parcelné číslo pozemku 239/8
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 81 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 281
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Na pozemku je postavená inžinierska stavba - budova trafostanice, bez označenia súpisným číslom.
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 239/8 je evidovaný na liste vlastníctva č. 762.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78731
Parcelné číslo pozemku 240
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2474 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 281
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Na pozemku je postavená budova kaštieľa označená súpisným číslom 177.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78732
Parcelné číslo pozemku 239/3
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1088 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 613
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78733
Parcelné číslo pozemku 239/4
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 600 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 613
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu