vyhlásenie elektronickej aukcie - 3. kolo - pozemok "C"KN parc.č. 17360/11, k.ú. Rača, Bratislava - mestská časť Rača


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Sedláková
helena.sedlakova@minv.sk
tel.: 0961046350

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Katastrálne územie: Rača
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pekná cesta
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Áno
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.03.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.04.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 36 400,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 1311568619
Primeraná cena: 364 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Predmetom elektronickej aukcie je prebytočný nehnuteľný majetok štátu: pozemok registra „C“ KN parc. č. 17360/11, k. ú. Rača, LV č. 2851, v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava. Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie na adresu dočasného správcu: „Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3“, v zalepenej obálke s uvedením korešpondenčnej adresy záujemcu s výrazným označením „Elektronická aukcia 3. kolo - neotvárať“, k sp. zn.: OU-BA-MPO-2019/15686/SEH. Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Náležitosti cenovej ponuky :
-fyzické osoby - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu a kontakt: telefón a email.
-právnické osoby - názov, sídlo, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a kontakt: telefón a email.

Správca je povinný vylúčiť z elektronickej aukcie cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.

Zábezpeka musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk pripísaná na účet správcu.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.

Záujemcom, ktorý svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané emailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 69605
Parcelné číslo pozemku 17360/11
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1679 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2851
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Všeobecná hodnota ponúkanej nehnuteľnosti, bola zistená znaleckým posudkom č. 29/2017, ktorý dňa 09.05.2017 vypracoval Ing. Juraj Grič, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR pre odvetvie 370901 odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 910958. V znaleckom posudku je podrobný popis z hľadiska analýzy polohy a využitia pozemku.